” ေနမေကာင္းရင္ ဒီယ.ၾတာလုပ္ေပးပါ”

Zawgyi

” ေနမေကာင္းရင္ ဒီယၾတာ လုပ္ေပးပါ”

အျမန္ဆုံးေနေကာင္းသက္သာေစတဲ့ ယၾတာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ကိုေစာင့္ေသာ ကလ်ာဏီနတ္ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစလို႔ ၃၇ ေခါက္ကို မနက္တိုင္း ႐ြတ္ၿပီး ေမတၱာပို႔ေပးပါ။

အသက္ကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့အတြက္ ေသေဘးႀကဳံရင္ ကယ္တင္ႏိုင္ပါတယ္။အၫႊန႔္ေတြ ရွာရခက္တယ္ မလြယ္ဘူးဆိုရင္ ေတာ့ လြယ္တဲ့ ယၾတာလုပ္လို႔ရပါတယ္။

အဲဒါကေတာ့ ေခါင္းရင္း၊ ခါးလယ္၊ ေျခရင္းမွာ ဆန္ႏို႔္ဆီဗူးတစ္ဗူးစီ ထားၿပီး ညအိပ္ပါ။ မနက္မွာ ေခါင္းရင္းက ဆန္ကို ထမင္းခ်က္တဲ့ထဲ ထည့္ၿပီး ဆြမ္းေတာ္ကပ္ပါ။ ခါးလယ္က ဆန္ကို သက္ႀကီးသူ၊ ေတြကို အျခားကို လႉပါ။

ေျခရင္းက ဆန္ကို က်ီး၊ ငွက္ အစာေကြၽးပါ။ ေနျပန္ေကာင္းလာသည္အထိ ရက္ဆက္လုပ္ေပးပါ။ေနာက္ အၫႊန႔္ရွာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီယၾတာက လည္း ထိေရာက္ပါတယ္။

သူက လူမမာနံရဲ႕ႀတိရန္း႐ြက္ၫႊန႔္ကို ေခါင္းရင္းမွာ ထားၿပီး ေျခရင္းမွာေတာ့ စတုရန္း႐ြက္ၫႊန႔္ကို ထားရတဲ့ ယၾတာပါ။

(၁)တနဂၤေႏြသား ေနမေကာင္းရင္ ဗုႏၶဟူးေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊အဂၤါေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း )ယၾတာေခ်ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက လူမမာနံရဲ႕ ႀတိရန္းၫႊန႔္ျဖစ္တဲ့ ဆီးၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာ ထားပါ။ ေျခရင္းမွာေတာ့ စတုရန္း႐ြက္ၫႊန႔္ျဖစ္တဲ့ ဝါးၫႊန႔္ကို ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔မွာ မနက္ ၉နာရီမွာ လုပ္ခဲ့ရင္ ၉နာရီမွာ ျပန္စြန႔္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ရပါတယ္။

(၂)တနလၤာ သားေနမေကာင္းရင္ ၾကာသပေတးေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊ဗုႏၵဟူးေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း) ယၾတာေခ်ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက လူမမာနံရဲ႕ ႀတိရန္း႐ြက္ၫႊန႔္ ျဖစ္တဲ့ ရဲယိုၫြန႔္ သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး စတုရန္း႐ြက္ၫႊန႔္ျဖစ္တဲ့ ေပါက္ၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေျခရင္းမွာ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္စြန႔္ပါ။

(၃)အဂၤါသားေနမေကာင္းရင္ေသာၾကာေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊ၾကာသပေတးေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း) ယၾတာေခ်ပါ။ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက ပ်ဥ္းမ(သို႔) ဘူးၫႊန႔္ သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး သီဟို႒္ၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေျခရင္းမွာ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္စြန႔္ပါ။

(၄)ဗုဒၶဟူးသားေနမေကာင္းရင္စေနေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊ေသာၾကာေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း )ယၾတာေခ်ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက

သီဟို႒္ၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး ထန္းၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေျခရင္းမွာ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္စြန႔္ပါ။

(၅)ၾကာသပေတးသားေနမေကာင္းရင္တနဂၤေႏြေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊စေနေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း) ယၾတာေခ်ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက ဒန္းၫြန႔္ သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး အုန္းၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေျခရင္းမွာ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္စြန႔္ပါ။

(၆)ေသာၾကာသားေနမေကာင္းရင္တနလၤာေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊တနဂၤေႏြေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း) ယၾတာေခ်ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက

အုန္းၫြန႔္ သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး ကံေ့ကာ္ၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေျခရင္းမွာ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္စြန႔္ပါ။

(၇)စေနသားေနမေကာင္းရင္အဂၤါေန႔ (နံနက္ ၉နာရီကေန ၁၀ း ၃၀အတြင္း) ၊တနလၤာေန႔ (ညေန ၃ နာရီကေန ၄း ၃၀ အတြင္း )ယၾတာေခ်ပါ။ ေပးထားတဲ့ ေန႔ ၂ ေန႔လုံးရဲ႕ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းအတိအက် ေခ်ပါ။

လုပ္ရမွာက လူနာနံရဲ႕ ႀတိရန္းၫႊန႔္ျဖစ္တဲ့ ကံ့ေကာ္ၫြန႔္ သက္ေစ့ကို ေခါင္းရင္းမွာထားၿပီး စတုရန္းၫႊန႔္ျဖစ္တဲ့ ဆီးၫႊန႔္သက္ေစ့ကို ေျခရင္းမွာ ထားပါ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္စြန႔္ပါ။

ေဘးကင္းက်န္းမာၾကပါေစ ေမတၱာျဖင့္ May Thingyan Hein-Myitmakha

ခရက္ဒစ္

Unicode

” နေမကောင်းရင် ဒီယတြာ လုပ်ပေးပါ”

အမြန်ဆုံးနေကောင်းသက်သာစေတဲ့ ယတြာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကိုစောင့်သော ကလျာဏီနတ် ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ ၃၇ ခေါက်ကို မနက်တိုင်း ရွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးပါ။

အသက်ကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက် သေဘေးကြုံရင် ကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အညွှန့်တွေ ရှာရခက်တယ် မလွယ်ဘူးဆိုရင် တော့ လွယ်တဲ့ ယတြာလုပ်လို့ရပါတယ်။

အဲဒါကတော့ ခေါင်းရင်း၊ ခါးလယ်၊ ခြေရင်းမှာ ဆန်နို့်ဆီဗူးတစ်ဗူးစီ ထားပြီး ညအိပ်ပါ။ မနက်မှာ ခေါင်းရင်းက ဆန်ကို ထမင်းချက်တဲ့ထဲ ထည့်ပြီး ဆွမ်းတော်ကပ်ပါ။ ခါးလယ်က ဆန်ကို သက်ကြီးသူ၊ တွေကို အခြားကို လှူပါ။

ခြေရင်းက ဆန်ကို ကျီး၊ ငှက် အစာကျွေးပါ။ နေပြန်ကောင်းလာသည်အထိ ရက်ဆက်လုပ်ပေးပါ။နောက် အညွှန့်ရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီယတြာက လည်း ထိရောက်ပါတယ်။

သူက လူမမာနံရဲ့တြိရန်းရွက်ညွှန့်ကို ခေါင်းရင်းမှာ ထားပြီး ခြေရင်းမှာတော့ စတုရန်းရွက်ညွှန့်ကို ထားရတဲ့ ယတြာပါ။

(၁)တနင်္ဂနွေသား နေမကောင်းရင် ဗုန္ဓဟူးနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊အင်္ဂါနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း )ယတြာချေပါ။ ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက လူမမာနံရဲ့ တြိရန်းညွှန့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးညွှန့်သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာ ထားပါ။ ခြေရင်းမှာတော့ စတုရန်းရွက်ညွှန့်ဖြစ်တဲ့ ဝါးညွှန့်ကို ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့မှာ မနက် ၉နာရီမှာ လုပ်ခဲ့ရင် ၉နာရီမှာ ပြန်စွန့်ပါ။ ဒါဆိုရင် ရပါတယ်။

(၂)တနင်္လာ သားနေမကောင်းရင် ကြာသပတေးနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊ဗုန္ဒဟူးနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း) ယတြာချေပါ။ ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက လူမမာနံရဲ့ တြိရန်းရွက်ညွှန့် ဖြစ်တဲ့ ရဲယိုညွန့် သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး စတုရန်းရွက်ညွှန့်ဖြစ်တဲ့ ပေါက်ညွှန့်သက်စေ့ကို ခြေရင်းမှာ ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ တင်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်စွန့်ပါ။

(၃)အင်္ဂါသားနေမကောင်းရင်သောကြာနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊ကြာသပတေးနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း) ယတြာချေပါ။ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက ပျဉ်းမ(သို့) ဘူးညွှန့် သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး သီဟိုဋ္ဌ်ညွှန့်သက်စေ့ကို ခြေရင်းမှာ ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ တင်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်စွန့်ပါ။

(၄)ဗုဒ္ဓဟူးသားနေမကောင်းရင်စနေနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊သောကြာနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း )ယတြာချေပါ။ ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက

သီဟိုဋ္ဌ်ညွှန့်သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး ထန်းညွှန့်သက်စေ့ကို ခြေရင်းမှာ ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ တင်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်စွန့်ပါ။

(၅)ကြာသပတေးသားနေမကောင်းရင်တနင်္ဂနွေနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊စနေနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း) ယတြာချေပါ။ ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက ဒန်းညွန့် သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး အုန်းညွှန့်သက်စေ့ကို ခြေရင်းမှာ ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ တင်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်စွန့်ပါ။

(၆)သောကြာသားနေမကောင်းရင်တနင်္လာနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊တနင်္ဂနွေနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း) ယတြာချေပါ။ ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက

အုန်းညွန့် သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး ကံေ့ကာ်ညွှန့်သက်စေ့ကို ခြေရင်းမှာ ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ တင်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်စွန့်ပါ။

(၇)စနေသားနေမကောင်းရင်အင်္ဂါနေ့ (နံနက် ၉နာရီကနေ ၁၀ း ၃၀အတွင်း) ၊တနင်္လာနေ့ (ညနေ ၃ နာရီကနေ ၄း ၃၀ အတွင်း )ယတြာချေပါ။ ပေးထားတဲ့ နေ့ ၂ နေ့လုံးရဲ့ ပေးထားတဲ့ အချိန်အတွင်းအတိအကျ ချေပါ။

လုပ်ရမှာက လူနာနံရဲ့ တြိရန်းညွှန့်ဖြစ်တဲ့ ကံ့ကော်ညွန့် သက်စေ့ကို ခေါင်းရင်းမှာထားပြီး စတုရန်းညွှန့်ဖြစ်တဲ့ ဆီးညွှန့်သက်စေ့ကို ခြေရင်းမှာ ထားပါ။ နောက်တစ်နေ့ တင်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်စွန့်ပါ။

ဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေ မေတ္တာဖြင့် May Thingyan Hein-Myitmakha

ခရက်ဒစ်