မည္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ မဆိုေမြးဖြားၾက သူမ်ား ၏ ကုသိုလ္ကံ ေဗဒင္(သင္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ေမြးသနည္း)

Zawgyi

ညသန္းေကာင္ေက်ာ္ တြင္ေမြးသူမ်ား ညမြန္း တည့္(၁၂)နာရီေက်ာ္၍ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီစသည့္ အခ်ိန္ ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ဆက္သြယ္ရေသာအက်ိဳးကို ေပးကိုရလိမ့္မည္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ား သည္ ဇာတာရွင္၏ ဘဝတြင္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးျပဳၾက ကုန္ေသာ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။မိဘေမာင္ ဘြားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတို႔ တြင္ အေႏွာင့္ အယွက္ အတား အဆီးေတြ႕ရ သူမ်ား၊မိဘေမာင္ဘြားမ်ား ကိုငဲ့ညႇာ၍အလြယ္တကူ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ဘဲ ရွိၾကသူမ်ားသည္ သန္းေခါင္ယံေက်ာ္ တြင္ေမြးၾက သူမ်ား သာ ျဖစ္ပါသည္။

ညမြန္းတည့္သန္းေခါင္မွ (၂) နာရီ အတြင္း ေမြးၾကသူမ်ားသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ခရီးတိုမ်ား မနားမေနသြားရျခင္းမ်ား လိမ့္မည္။ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးနားေနၿငိမ္ဆိမ္ရသည္ဟူ၍မရွိပဲ တက္ႂကြ လႈပ္ရွား သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းအျပင္စာေပေရးသားျခင္း ေလ့လာလိုက္စားျခင္း သိပၸံပညာ စိတ္ပညာ ဘာသာေရး တို႔တြင္ ေလ့လာထူးခြၽန္ျခင္းတို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

နံနက္ေန မထြက္မီ ေမြးဖြားသူမ်ား ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ အခ်ိန္ႏွင့္ နံနက္ အာ႐ုံ တက္ေနထြက္ခ်ိန္ အၾကား ကာလ ေနမထြက္မီ တြင္ေမြးလွ်င္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးတြင္ ကံေကာင္း ထူးခြၽန္ သူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

စက္နာရီအားျဖင့္ ေဆာင္းတြင္း ကာလျဖစ္လွ်င္ နံနက္ (၄)နာရီ (၅) နာရီခန႔္တို႔တြင္ ေမြးသူမ်ားသည္ ဤအစုတြင္အားလုံး အႀကဳံးဝင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ဇာတာရွင္တို႔သည္ ေငြကို ရွာတတ္ေဖြတတ္ သူမ်ား ၊ ေငြရလြယ္သူမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္လြယ္သူမ်ား လည္းျဖစ္တတ္ၾကသည္။

ဆရာလည္း လုပ္ တတ္ၾက ၏။ ေယ ဘုယ် အားျဖင့္ ဤသို႔ ေနမထြက္မီ ေမြးၾကသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရာင္း အဝယ္လုပ္ငန္း တို႔ျဖင့္သာ အက်ိဳးေပး သူမ်ားေလသည္။

နံနက္ေန ထြက္ခ်ိန္ တြင္ေမြးသူမ်ား

နံနက္ေန ထြက္ခ်ိန္ တြင္ေမြးသူမ်ား နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနထြက္ၿပီး (၁) နာရီအတြင္း (ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ လွ်င္ နံနက္ ၆နာရီႏွင့္ ၇နာရီ၊ ေႏြျဖစ္လွ်င္ နံနက္၅ နာရီႏွင့္ ၆နာရီခန႔္ျဖစ္ သည္)၎အခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ဘဝမွာကုသိုလ္ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ကိုယ့္ကို ကိုယ္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ျခင္း၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ ဖ်တ္လတ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ အားတက္ စိတ္မ်ိဳးထားျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြား သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ သုခ ခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စုံ သူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

၎အခ်ိန္ေမြး ဇာတာရွင္မ်ားသည္ တာဝန္ကိုခံယူဝံ့သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္ တစ္ခုၿဖင့္ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္ၾက သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ဘဝတြင္ခပ္ငယ္ငယ္အသက္ပိုင္းကပင္စတင္၍ အေျခတည္ ႀကီးပြား ၾကသူမ်ားသည္ ၎အခ်ိန္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေနထြက္ႏွင့္ေန မြန္းတည့္ၾကား အခ်ိန္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားနံနက္ေနထြက္ႏွင့္မြန္းတည့္ၾကားအခ်ိန္ (နံနက္ ၈နာရီ၊ ၉နာရီခန႔္) တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အေပါင္းအသင္းဆန႔္သူ၊မိတ္ေဆြသဂၤဟေပါမ်ားသူ၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍အက်ိဳးခံစားႀကီးပြားရသူမ်ားျဖစ္မည္။၎အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ကပင္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္း မ်ားကိုခင္မင္တြယ္တာတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ကိုယ့္ကိုကိုယ္လုံ႔လဝီရိယ စိုက္ထုတ္ႀကိဳးစားျခင္းထက္အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား၏အကူအညီကိုယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းက မ်ားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြား သူမ်ားသည္ လူအမ်ား စုေပါင္းေတြ႕ဆုံရာျဖစ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစည္းအ႐ုံးမ်ား၊သဟာယကလပ္မ်ား စသည္တို႔ တြင္ဆက္သြယ္ဝင္ေရာက္ထားသင့္ သည္။

စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ကုန္သည္မ်ား၊သမဂၢ၊ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားအသင္း စသည္ တို႔တြင္ ကိုယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ ရာတြင္မပ်က္မကြက္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ထားရမည္။ စာေပအသိုင္းအဝိုင္း၊စာနယ္ဇင္းေလာက တြင္ေနရာေကာင္း တစ္ေနရာရသူျဖစ္လိမ့္မည္။

မြန္းတည့္ခ်ိန္အနီးကပ္၍ေမြးလွ်င္လူတို႔တြင္ကိုယ့္ဘဝ၌ အေရးထားဆုံးကိစၥဟူသည္တစ္ဦးစီတြင္ရွိၾက စၿမဲျဖစ္သည္။အခ်ိဳ႕က အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကို အေရးႀကီးဆုံးအျဖစ္ထားၾကသည္။အခ်ိဳ႕ ကမူက်န္းမာေရးသည္သာလွ်င္ အေရးႀကီးဆုံးဟူ၍ မွတ္ယူၾကသည္။အခ်ိဳ႕ကလည္း သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳး မိဘမ်ား အေရးသည္ သာလွ်င္အဓိကျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီထိုးခ်ိန္

သို႔ေသာ္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီထိုးခ်ိန္ အနီးကပ္ေမြးၾကသူမ်ားသည္ဘဝတစ္သက္တာတြင္ အလုပ္အကိုင္အေရး၊ရာထူးဌာနႏၲေရး၊ႀကီးပြားေရးသည္သာလွ်င္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ေနမြန္းတည့္ခါနီးကာလတြင္နီးကပ္စြာေမြးၾကသူမ်ားသည္ဘဝတြင္ႀကီးပြားရမည္ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာရမည္ဟုသိႏၷဌာန္ခ်ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီးထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းလည္းေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္ တြင္ေမြးၾက သူမ်ားသည္ တန္ခိုး အာဏာ ႀကီးမားျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားျခင္း၊ ဌာန ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔တြင္ေနရာ ရျခင္းတို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနမြန္းတည့္အခ်ိန္ အနီးကပ္၍ ေမြး သူမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ သူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္သူ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အႀကီး အကဲျဖစ္တတ္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနမြန္းတည့္မွ (၂) နာရီၾကားေမြးဖြားသူမ်ား ေနမြန္းတည့္မွေန႔လည္စက္ (၂)နာရီ ထိုးအၾကား အခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ ရပ္ေဝး သို႔ေျပာင္း ေ႐ြ႕ကာ အိုးအိမ္ထူေထာင္ အေျခ စိုက္ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးမ်ား မၾကာခဏသြားရျခင္းမ်ား ရွိလိမ့္မည္။

၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသည့္နယ္ေျမ မွ ေက်ာ္လြန္ေသာ အရပ္ေဒသတို႔တြင္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းလိမ့္မည္။တစ္႐ြာ မေျပာင္းသူေကာင္းမျဖစ္ဆိုေသာစကားပုံသည္ထိုသူမ်ားအတြက္ျဖစ္လိ့မ္မည္။

၎ ဇာတာရွင္ မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္း ၾက၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားသည္ မိမိအတြက္ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ထူးထူးျခားျခား ေပးစြမ္းႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊တရားဥပေဒပညာရပ္ကို တတ္ကြၽမ္းနားလည္ၿပီး ဥပေဒဘက္တြင္ အလုပ္အကိုင္လုပ္ရျခင္းမ်ားရွိ လိမ့္မည္။

မြန္းလြဲ(၂) နာရီမွ(၄) နာရီၾကားေမြးလွ်င္ဤအခ်ိန္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအဖို႔ ဘဝတစ္သက္တာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေႂကြတစ္လက္၊ ၾကက္တစ္ခုန္ဆို သကဲ့သို႔တစ္ခ်က္ေကာင္း အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ရတတ္ျခင္းမ်ားမၾကာခဏၾကဳံလိမ့္မည္။ ေလာင္းကစားရာတြင္အႏိုင္ရျခင္း၊ ျမင္းေလာင္းျခင္း ၊ထီေပါက္ျခင္း မ်ားတစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းျဖစ္လိမ့္မည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္၍ကိုယ္တိုင္ျခစ္ခ်ဳပ္၍ စုေဆာင္းကာႀကီးပြားရသည္ထက္ကံေကာင္းေထာက္မ၍ စုပုံရျခင္းျဖင့္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာလိမ့္မည္။၎ဇာတာရွင္မ်ား သည္အေမြအႏွစ္မ်ားကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ရရွိခံစားရမည္။ စီးပြားေရး တြင္စပ္တူလုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အမ်ားဆုံး ေအာင္ျမင္မႈရေနသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနဝင္ခ်ိန္အနီးကပ္ေမြးဖြားလွ်င္ ညေန(၄)နာရီေက်ာ္မွ (၆) နာရီ ေနဝင္ရီ တေရာ အခ်ိန္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ဦးေဆာင္ေခါင္း ေဆာင္လုပ္ရန္ဝန္ေလး သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လုံး တြင္ အစိုးရ၀ န္ထမ္း လခစား အလုပ္မ်ိဳး လုပ္ကိုင္ ရတတ္ၿပီး သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳး ေဆာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးတတ္ၾကသည္။ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ျပဳလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရသင့္သေလာက္မရပဲ ျဖစ္တတ္မည္။

ေနမဝင္မီကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကိုအမွီျပဳ ၍ ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္တတ္ၾကသည္။သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အမ်ား အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စီးပြားဘက္တို႔၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။

၎ဇာတာရွင္မ်ားအတြက္အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္၏အိမ္ေထာင္ဘက္ကိုေ႐ြးရာမွာအထူး သတိျပဳေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္။ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ သည္ လူကုံထံ၊ ၾသဇာအာဏာရွိသူ မ်ိဳးထဲမွ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊မာန္မာနႀကီးသူမ်ားျဖစ္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ရတတ္သျဖင့္ ၎ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး သာယာမႈကင္းမဲ့တတ္သည္ကိုအထူးနားလည္ၾကရေပမည္။

ေနဝင္ၿပီး (၂) နာရီ အတြင္

ေနဝင္ၿပီး (၂) နာရီ အတြင္း ေမြးဖြားလွ်င္ေနဝင္ၿပီးေနာက္ (၂) နာရီၾကား ကာလအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအဖို႔ က်န္းမာေရးကိုအထူးသတိျပဳရန္ လိုေပသည္။ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ လုံးတြင္ အလြန္ပင္ အထိခိုက္ႏိုင္ ဆုံးေသာ အေရး ကိစၥျဖစ္ေနေပ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကိုအထူးဂ႐ုျပဳရန္လိုမည္။အထူးသျဖင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားအတြက္စိုးရိမ္ရတတ္သည္။

အစာမေၾကေလနာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊စိတ္တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား လြယ္ကာ ေနမေကာင္းထိုင္မေကာင္း ျဖစ္လာတတ္ျခင္းတို႔သည္၎ဇာတာရွင္ အမ်ားစုထဲတြင္အေတာ္ပင္မ်ားေပလိမ့္မည္။

ညဦးပိုင္းတြင္ေမြးဖြားသူမ်ားညဦးပိုင္းကာလျဖစ္ေသာ(၈)နာရီမွ(၉)နာရီထိကာလအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္အခ်စ္ေရးသည္ အေရးႀကီးေနတတ္၏။ ၎တို႔ သည္ အခ်စ္ေရးႏွင့္သံေယာဇဥ္ကိစၥမ်ားမ်ားတတ္ၾက၏။ သားေရးသမီးေရးကိစၥမ်ားလည္းမ်ားတတ္ၾက၏။

စိတ္ေနစိတ္ထားအားျဖင့္ေပ်ာ္႐ႊင္တက္ႂကြသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေလာင္းကစားျခင္း တြင္ လြန္စြာဝါသနာထုံတတ္မည္ျဖစ္၏။၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ငယ္စဥ္ကပင္အခ်စ္ေရးကိစၥအလြန္မ်ားၿပီး အ႐ြယ္ႀကီးေသာကာလ တြင္သားသမီး အလြန္မ်ားလိမ့္မည္။

ပါတီ၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဇာတ္သဘင္၊ စတိတ္ရႈိးမ်ား ဆိုလွ်င္၎ဇာတာရွင္မ်ားလြန္စြာႏွစ္ၿခိဳက္လိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ေတးဂီတထုတ္လုပ္ေရး၊ ဗြီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလိမ့္မည္။

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္အနီး ေမြးဖြား သူမ်ား ည (၉)နာရီေက်ာ္ ၍ သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီ မထိုးမီ ၾကား ကာလတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ဘဝတြင္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လူလား မေျမာက္ႏိုင္၊ အေျခ မက်ႏိုင္ ပဲရွိမည့္ သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ အသက္(၃၀) ေရာက္သည့္ တိုင္ေအာင္ တစ္အိုး တစ္အိမ္ ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေနရတတ္သည္။

အသက္(၃၀) ေရာက္ခါမွ

အသက္(၃၀) ေရာက္ခါမွ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန အတည္တက်ျဖစ္ရ တတ္သည္။ အသက္(၃၀) မတိုင္ မီကာလ တြင္မူ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား အလယ္တြင္ ကေလးဆိုးႀကီး သဖြယ္ျဖစ္ကာ ဟိုေဆြမ်ိဳး အိမ္တက္ ဒီေဆြ မ်ိဳးအိမ္ တက္ ဆိုသလို ပင္ လွည့္လည္ေနထိုင္ ကာ ေဘာ္ေၾကာ့ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။

ဤ ဇာတာရွင္ မ်ား သည္ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအဝိုင္း ကို အလြန္ ခင္တြယ္တတ္ၾက သည္။ သူတို႔၏ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စျဖင့္ လြတ္လြတ္ ကြၽတ္ကြၽတ္ မဟုတ္ပဲ ဘာမဆို မိဘေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားကိုပင္ အား ကိုမႈျပဳ တတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ိဳး တို႔၏ အိုးအိမ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရ သည္ႏွင့္ပင္ ကိုယ့္အိုး ကိုယ့္အိမ္ကို မထူေထာင္ႏိုင္ပဲ ရွိေနတတ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ၎အခ်ိန္ေမြးေသာ ဇာတာရွင္မ်ား မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုယ့္ မိဘမ်ား ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရင္းပင္ အပ်ိဳႀကီး ဘဝႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေနၾကရ တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ အိုးအိမ္ေျမယာ ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ကံေကာင္း တတ္ၾက၏။ လယ္ယာ လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္ အဦးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း တို႔တြင္ အထူးတလည္ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားႏိုင္ၾကေပသည္။

ဤသို႔ နံနက္သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ခ်က္ထိုးကာလမွစ၍ ညသန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီထိုး ကာလထိ တစ္ေန႔တာပတ္လုံး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆိုေမြးဖြားၾကသူ မ်ား၏ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပး မ်ားကို အေနာက္တိုင္းေဗဒင္ အရ ေမြးသည့္ နာရီတစ္ခုတည္းကို အေျချပဳၿပီး သင့္ဘဝလမ္းၫႊန္ေဟာဆို ျခင္းၿပီးျပည့္စုံၿပီျဖစ္သည္။

သင့္ဘဝလမ္းၫႊန္ အေဟာမ်ားသည္စာရႈသူတို႔၏ ဘဝတာတြင္ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ကိုက္ညီမွန္ကန္စြာအက်ိဳးေပးလာမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာ ဦးခန႔္ေက်ာ္ေရးသားေသာ ကိုယ္ေတြသုခခ်မ္းသာ စာအုပ္မွေကာက္ႏူတ္ ထားပါသည္။

Unicode

ညသန်းကောင်ကျော် တွင်မွေးသူများ ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော်၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီစသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဆွေမျိုး ညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် နီးစပ်ဆက်သွယ်ရသောအကျိုးကို ပေးကိုရလိမ့်မည်။

ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုး သားချင်းများ သည် ဇာတာရှင်၏ ဘဝတွင် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးပြုကြ ကုန်သော အဓိက ဇတ်ဆောင် များဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။မိဘမောင် ဘွားများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတို့ တွင် အနှောင့် အယှက် အတား အဆီးတွေ့ရ သူများ၊မိဘမောင်ဘွားများ ကိုငဲ့ညှာ၍အလွယ်တကူ အိမ်ထောင်မပြုနိုင်ဘဲ ရှိကြသူများသည် သန်းခေါင်ယံကျော် တွင်မွေးကြ သူများ သာ ဖြစ်ပါသည်။

ညမွန်းတည့်သန်းခေါင်မှ (၂) နာရီ အတွင်း မွေးကြသူများသည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် ခရီးတိုများ မနားမနေသွားရခြင်းများ လိမ့်မည်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးနားနေငြိမ်ဆိမ်ရသည်ဟူ၍မရှိပဲ တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူများဖြစ်သဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းအပြင်စာပေရေးသားခြင်း လေ့လာလိုက်စားခြင်း သိပ္ပံပညာ စိတ်ပညာ ဘာသာရေး တို့တွင် လေ့လာထူးချွန်ခြင်းတို့ဖြစ်လိမ့်မည်။

နံနက်နေ မထွက်မီ မွေးဖွားသူများ ညသန်းခေါင်ကျော် အချိန်နှင့် နံနက် အာရုံ တက်နေထွက်ချိန် အကြား ကာလ နေမထွက်မီ တွင်မွေးလျှင် စီးပွားရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးတွင် ကံကောင်း ထူးချွန် သူ များဖြစ်လိမ့်မည်။

စက်နာရီအားဖြင့် ဆောင်းတွင်း ကာလဖြစ်လျှင် နံနက် (၄)နာရီ (၅) နာရီခန့်တို့တွင် မွေးသူများသည် ဤအစုတွင်အားလုံး အကြုံးဝင်သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းဇာတာရှင်တို့သည် ငွေကို ရှာတတ်ဖွေတတ် သူများ ၊ ငွေရလွယ်သူများ၊ စီးပွားဖြစ်လွယ်သူများ လည်းဖြစ်တတ်ကြသည်။

ဆရာလည်း လုပ် တတ်ကြ ၏။ ယေ ဘုယျ အားဖြင့် ဤသို့ နေမထွက်မီ မွေးကြသူများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်း တို့ဖြင့်သာ အကျိုးပေး သူများလေသည်။

နံနက်နေ ထွက်ချိန် တွင်မွေးသူများ

နံနက်နေ ထွက်ချိန် တွင်မွေးသူများ နံနက်နေထွက်ချိန်နှင့် နေထွက်ပြီး (၁) နာရီအတွင်း (ဆောင်းတွင်းဖြစ် လျှင် နံနက် ၆နာရီနှင့် ၇နာရီ၊ နွေဖြစ်လျှင် နံနက်၅ နာရီနှင့် ၆နာရီခန့်ဖြစ် သည်)၎င်းအချိန်တွင် မွေးဖွား သူများသည် ဘဝမှာကုသိုလ်ကံကောင်းသူများဖြစ်လိမ့်မည်။

ကိုယ့်ကို ကိုယ် ယုံကြည် စိတ်ချခြင်း၊ ပျော်ရွှင် ဖျတ်လတ်၍ မျှော်လင့် အားတက် စိတ်မျိုးထားခြင်း စသည့် အရည်အချင်းတို့ကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်ကြီးပွား သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ သုခ ချမ်းသာနှင့်ပြည့်စုံ သူ များဖြစ်လိမ့်မည်။

၎င်းအချိန်မွေး ဇာတာရှင်များသည် တာဝန်ကိုခံယူဝံ့သူများ၊ အုပ်ချုပ် ကွပ်ကဲမှုတွင် ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ပညာရပ် တစ်ခုဖြင့် အသက်မွေးမှု လုပ်ငန်းတို့တွင် အောင်မြင်ကြ သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ဘဝတွင်ခပ်ငယ်ငယ်အသက်ပိုင်းကပင်စတင်၍ အခြေတည် ကြီးပွား ကြသူများသည် ၎င်းအချိန်ပိုင်းတွင် အများအားဖြင့် မွေးဖွားသူများဖြစ်ပါသည်။

နေထွက်နှင့်နေ မွန်းတည့်ကြား အချိန်တွင်မွေးဖွားသူများနံနက်နေထွက်နှင့်မွန်းတည့်ကြားအချိန် (နံနက် ၈နာရီ၊ ၉နာရီခန့်) တွင်မွေးဖွားသူများသည် အပေါင်းအသင်းဆန့်သူ၊မိတ်ဆွေသင်္ဂဟပေါများသူ၊ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများနှင့် ပတ်သတ်၍အကျိုးခံစားကြီးပွားရသူများဖြစ်မည်။၎င်းအချိန်ပိုင်းမွေးဖွားသူများသည်ငယ်စဉ် ကလေးဘဝကပင် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း များကိုခင်မင်တွယ်တာတတ်သူများဖြစ်သည်။

၎င်းဇာတာရှင်များသည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုံ့လဝီရိယ စိုက်ထုတ်ကြိုးစားခြင်းထက်အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ၏အကူအညီကိုယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်းက များလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအချိန်ပိုင်းမွေးဖွား သူများသည် လူအများ စုပေါင်းတွေ့ဆုံရာဖြစ်သော အသင်းအဖွဲ့များ ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အစည်းအရုံးများ၊သဟာယကလပ်များ စသည်တို့ တွင်ဆက်သွယ်ဝင်ရောက်ထားသင့် သည်။

စီးပွားရေးသမားများ၊ကုန်သည်များ၊သမဂ္ဂ၊ဆန်စက်ပိုင်ရှင်များအသင်း၊ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသူများအသင်း စသည် တို့တွင် ကိုယ်နှင့်သက်ဆိုင် ရာတွင်မပျက်မကွက် ပါဝင် တက်ရောက်ထားရမည်။ စာပေအသိုင်းအဝိုင်း၊စာနယ်ဇင်းလောက တွင်နေရာကောင်း တစ်နေရာရသူဖြစ်လိမ့်မည်။

မွန်းတည့်ချိန်အနီးကပ်၍မွေးလျှင်လူတို့တွင်ကိုယ့်ဘဝ၌ အရေးထားဆုံးကိစ္စဟူသည်တစ်ဦးစီတွင်ရှိကြ စမြဲဖြစ်သည်။အချို့က အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ကို အရေးကြီးဆုံးအဖြစ်ထားကြသည်။အချို့ ကမူကျန်းမာရေးသည်သာလျှင် အရေးကြီးဆုံးဟူ၍ မှတ်ယူကြသည်။အချို့ကလည်း သားသမီး၊ ဆွေမျိုး မိဘများ အရေးသည် သာလျှင်အဓိကဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသည်။

သို့သော် မွန်းတည့် (၁၂) နာရီထိုးချိန်

သို့သော် မွန်းတည့် (၁၂) နာရီထိုးချိန် အနီးကပ်မွေးကြသူများသည်ဘဝတစ်သက်တာတွင် အလုပ်အကိုင်အရေး၊ရာထူးဌာနန္တရေး၊ကြီးပွားရေးသည်သာလျှင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။နေမွန်းတည့်ခါနီးကာလတွင်နီးကပ်စွာမွေးကြသူများသည်ဘဝတွင်ကြီးပွားရမည်အောင်မြင်ချမ်းသာရမည်ဟုသိန္နဌာန်ချထားကြသူများဖြစ်ပြီးထိုဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလည်းအောင်မြင်လေ့ရှိသည်။

ထိုအချိန် တွင်မွေးကြ သူများသည် တန်ခိုး အာဏာ ကြီးမားခြင်း၊ ကျော်ဇောထင်ရှားခြင်း၊ ဌာန ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးတို့တွင်နေရာ ရခြင်းတို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် နေမွန်းတည့်အချိန် အနီးကပ်၍ မွေး သူများသည်အများအားဖြင့် သူ့အဆင့်အတန်းနှင့်သူ ဦးစီးခေါင်းဆောင် အကြီး အကဲဖြစ်တတ်ကြသူများသာဖြစ်လိမ့်မည်။

နေမွန်းတည့်မှ (၂) နာရီကြားမွေးဖွားသူများ နေမွန်းတည့်မှနေ့လည်စက် (၂)နာရီ ထိုးအကြား အချိန်တွင် မွေးဖွားသူများသည်ဘဝတစ်သက်တာတွင် ရပ်ဝေး သို့ပြောင်း ရွေ့ကာ အိုးအိမ်ထူထောင် အခြေ စိုက်ရခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးများ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ခရီးများ မကြာခဏသွားရခြင်းများ ရှိလိမ့်မည်။

၎င်းဇာတာရှင်များသည် မွေးဖွားကြီးပြင်းသည့်နယ်မြေ မှ ကျော်လွန်သော အရပ်ဒေသတို့တွင် ကြီးပွားချမ်းသာအောင်မြင်ကံကောင်းလိမ့်မည်။တစ်ရွာ မပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုသောစကားပုံသည်ထိုသူများအတွက်ဖြစ်လိ့မ်မည်။

၎င်း ဇာတာရှင် များ၏ ထူးခြားချက် တစ်ရပ်မှာဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း ကြ၏။ အိမ်ထောင်ဘက်၏ ဆွေမျိုးသားချင်း များသည် မိမိအတွက်ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို ထူးထူးခြားခြား ပေးစွမ်းနိုင်သူများဖြစ်ခြင်း၊တရားဥပဒေပညာရပ်ကို တတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီး ဥပဒေဘက်တွင် အလုပ်အကိုင်လုပ်ရခြင်းများရှိ လိမ့်မည်။

မွန်းလွဲ(၂) နာရီမှ(၄) နာရီကြားမွေးလျှင်ဤအချိန် အတွင်းမွေးဖွားသူများအဖို့ ဘဝတစ်သက်တာတွင် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကြွေတစ်လက်၊ ကြက်တစ်ခုန်ဆို သကဲ့သို့တစ်ချက်ကောင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရတတ်ခြင်းများမကြာခဏကြုံလိမ့်မည်။ လောင်းကစားရာတွင်အနိုင်ရခြင်း၊ မြင်းလောင်းခြင်း ၊ထီပေါက်ခြင်း များတစ်ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။

ငွေကြေးနှင့်ပတ်သတ်၍ကိုယ်တိုင်ခြစ်ချုပ်၍ စုဆောင်းကာကြီးပွားရသည်ထက်ကံကောင်းထောက်မ၍ စုပုံရခြင်းဖြင့် ကြီးပွားချမ်းသာလိမ့်မည်။၎င်းဇာတာရှင်များ သည်အမွေအနှစ်များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိခံစားရမည်။ စီးပွားရေး တွင်စပ်တူလုပ်ကိုင်ခြင်းများဖြင့် အများဆုံး အောင်မြင်မှုရနေသူများဖြစ်လိမ့်မည်။

နေဝင်ချိန်အနီးကပ်မွေးဖွားလျှင် ညနေ(၄)နာရီကျော်မှ (၆) နာရီ နေဝင်ရီ တရော အချိန် တွင် မွေးဖွား သူများသည် ဦးဆောင်ခေါင်း ဆောင်လုပ်ရန်ဝန်လေး သူများဖြစ် တတ်ကြ၏။ ဘ၀ တစ်လျှောက်လုံး တွင် အစိုးရ၀ န်ထမ်း လခစား အလုပ်မျိုး လုပ်ကိုင် ရတတ်ပြီး သူတစ်ပါး၏ အကျိုး ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အကျိုးပေးတတ်ကြသည်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်ပြုလျှင် အောင်မြင်မှုရသင့်သလောက်မရပဲ ဖြစ်တတ်မည်။

နေမဝင်မီကာလအပိုင်းအခြားအတွင်း မွေးဖွားသူများသည် အိမ်ထောင်ဖက်ကိုအမှီပြု ၍ ကြီးပွား ချမ်းသာအောင်မြင်တတ်ကြသည်။သို့သော် ၎င်းတို့သည် အများ အားဖြင့် အိမ်ထောင်ဘက်နှင့် စီးပွားဘက်တို့၏ လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်ခြင်းကို ခံရတတ်ပါသည်။

၎င်းဇာတာရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်၏အိမ်ထောင်ဘက်ကိုရွေးရာမှာအထူး သတိပြုရွေးချယ်သင့်သည်။ မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဘက် သည် လူကုံထံ၊ သြဇာအာဏာရှိသူ မျိုးထဲမှ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊မာန်မာနကြီးသူများဖြစ်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် အဆင်မပြေဖြစ်ရတတ်သဖြင့် ၎င်းဇာတာရှင် များသည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သာယာမှုကင်းမဲ့တတ်သည်ကိုအထူးနားလည်ကြရပေမည်။

နေဝင်ပြီး (၂) နာရီ အတွင်

နေဝင်ပြီး (၂) နာရီ အတွင်း မွေးဖွားလျှင်နေဝင်ပြီးနောက် (၂) နာရီကြား ကာလအတွင်း မွေးဖွားသူများအဖို့ ကျန်းမာရေးကိုအထူးသတိပြုရန် လိုပေသည်။ ဘဝတစ်လျှောက် လုံးတွင် အလွန်ပင် အထိခိုက်နိုင် ဆုံးသော အရေး ကိစ္စဖြစ်နေပေ လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုပြုရန်လိုမည်။အထူးသဖြင့် အစာအိမ်နှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်စိုးရိမ်ရတတ်သည်။

အစာမကြေလေနာရောဂါ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊စိတ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား လွယ်ကာ နေမကောင်းထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာတတ်ခြင်းတို့သည်၎င်းဇာတာရှင် အများစုထဲတွင်အတော်ပင်များပေလိမ့်မည်။

ညဦးပိုင်းတွင်မွေးဖွားသူများညဦးပိုင်းကာလဖြစ်သော(၈)နာရီမှ(၉)နာရီထိကာလအတွင်း မွေးဖွားသူများအတွက်အချစ်ရေးသည် အရေးကြီးနေတတ်၏။ ၎င်းတို့ သည် အချစ်ရေးနှင့်သံယောဇဉ်ကိစ္စများများတတ်ကြ၏။ သားရေးသမီးရေးကိစ္စများလည်းများတတ်ကြ၏။

စိတ်နေစိတ်ထားအားဖြင့်ပျော်ရွှင်တက်ကြွသူများဖြစ်ပြီး လောင်းကစားခြင်း တွင် လွန်စွာဝါသနာထုံတတ်မည်ဖြစ်၏။၎င်းဇာတာရှင်များသည်ငယ်စဉ်ကပင်အချစ်ရေးကိစ္စအလွန်များပြီး အရွယ်ကြီးသောကာလ တွင်သားသမီး အလွန်များလိမ့်မည်။

ပါတီ၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်သဘင်၊ စတိတ်ရှိုးများ ဆိုလျှင်၎င်းဇာတာရှင်များလွန်စွာနှစ်ခြိုက်လိမ့်မည်။ အောင်မြင်လိမ့်မည်။ တေးဂီတထုတ်လုပ်ရေး၊ ဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြင့်လည်း အောင်မြင်ကြီးပွားလိမ့်မည်။

သန်းခေါင်ယံ အချိန်အနီး မွေးဖွား သူများ ည (၉)နာရီကျော် ၍ သန်းခေါင်ယံ (၁၂) နာရီ မထိုးမီ ကြား ကာလတွင် မွေးဖွား သူများ သည် ဘဝတွင် တော်တော်နှင့် လူလား မမြောက်နိုင်၊ အခြေ မကျနိုင် ပဲရှိမည့် သူများဖြစ် တတ်ကြ၏။ အသက်(၃၀) ရောက်သည့် တိုင်အောင် တစ်အိုး တစ်အိမ် ထူထောင်နိုင်ခြင်း မရှိပဲ နေရတတ်သည်။

အသက်(၃၀) ရောက်ခါမှ

အသက်(၃၀) ရောက်ခါမှ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ အတည်တကျဖြစ်ရ တတ်သည်။ အသက်(၃၀) မတိုင် မီကာလ တွင်မူ မိဘဆွေမျိုးများ အလယ်တွင် ကလေးဆိုးကြီး သဖွယ်ဖြစ်ကာ ဟိုဆွေမျိုး အိမ်တက် ဒီဆွေ မျိုးအိမ် တက် ဆိုသလို ပင် လှည့်လည်နေထိုင် ကာ ဘော်ကြော့ နေထိုင်သူများ ဖြစ်တတ်လိမ့်မည်။

ဤ ဇာတာရှင် များ သည် မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်း ကို အလွန် ခင်တွယ်တတ်ကြ သည်။ သူတို့၏ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စဖြင့် လွတ်လွတ် ကျွတ်ကျွတ် မဟုတ်ပဲ ဘာမဆို မိဘဆွေမျိုး သားချင်း များကိုပင် အား ကိုမှုပြု တတ်ကြ၏။ အချို့ဇာတာရှင် များသည် မိဘဆွေမျိုး တို့၏ အိုးအိမ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေရ သည်နှင့်ပင် ကိုယ့်အိုး ကိုယ့်အိမ်ကို မထူထောင်နိုင်ပဲ ရှိနေတတ်သည်။

အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင် ၎င်းအချိန်မွေးသော ဇာတာရှင်များ မှာ အများအားဖြင့် ကိုယ့် မိဘများ ကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ရင်းပင် အပျိုကြီး ဘဝနှင့် တစ်ကိုယ်တော် ဖြစ်နေကြရ တတ်သည်။ သို့သော် ထို ဇာတာရှင် များသည် အိုးအိမ်မြေယာ ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကံကောင်း တတ်ကြ၏။ လယ်ယာ လုပ်ငန်း၊ အဆောက် အဦးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း တို့တွင် အထူးတလည်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်ကြပေသည်။

ဤသို့ နံနက်သန်းခေါင်ကျော် တစ်ချက်ထိုးကာလမှစ၍ ညသန်းခေါင်ယံ (၁၂) နာရီထိုး ကာလထိ တစ်နေ့တာပတ်လုံး မည်သည့် အချိန်တွင် မဆိုမွေးဖွားကြသူ များ၏ ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေး များကို အနောက်တိုင်းဗေဒင် အရ မွေးသည့် နာရီတစ်ခုတည်းကို အခြေပြုပြီး သင့်ဘဝလမ်းညွှန်ဟောဆို ခြင်းပြီးပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်။

သင့်ဘဝလမ်းညွှန် အဟောများသည်စာရှုသူတို့၏ ဘဝတာတွင် အံ့သြလောက်အောင် ကိုက်ညီမှန်ကန်စွာအကျိုးပေးလာမည်ဖြစ်ပေသည်။

ဆရာ ဦးခန့်ကျော်ရေးသားသော ကိုယ်တွေသုခချမ်းသာ စာအုပ်မှကောက်နူတ် ထားပါသည်။