ေဗဒင္ယၾတာမလိုဘဲ တေန႔တျခား ကံေတြေကာင္းလာမည့္ ေအာင္္အိုးလႉနည္္း

Zawgyi

နဂါးမေတာင္မွ ဝိိဇၨာဓိုရ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေအာင္အိုးလႉနည္္း

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေမတၱာဓာတ္ခံယူၿပီး ဘုရားကုိလႉဒါန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ယျတာ ေခ် စရာမလိုဘဲအခက္အခဲမ်ားပေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ေအာင္ဓာတ္ရၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေမတၱာဓာတ္ကိုခံယူႏိူင္ျခင္းစတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရႏိုင္တဲ့ ရတနာသံုးပါးကိုဦးထပ္ထားတဲ့ေအာင္အိုးလႉဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္အိုးထဲမွာ ၊အုန္း၇ၫြန္႔ ၊သေျပ၇ၫြန္႔ ၊ကံေကာ္ ၇ၫြန္႔ ၊ကံတက္သား ၇လက္မ သံုးေခ်ာင္း(ခံတက္ခ်ဥ္လုပ္တဲ့အပင္က ကုိင္းသို႔မဟုတ္အသား) ၊ကံတက္သားမရရင္လည္း အုန္း၊သေျပ၊ကံေကာ္ပဲလႉပါ။ေရကို ၂၄ပစၥည္းဆိုၿပီး ေအာင္အိုးထဲထည့္ပါ။ေအာင္အိုးမွာ ဗုေဒၶါ ေအာင္ၿပီလို႔ ေရးထားရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

ဗုေဒၶါ ေအာင္ၿပီ

ဓေမၼာ ေအာင္ၿ္ပီ

သံေဃာ ေအာင္ၿပီ

သုဂေတာ ေအာင္ၿပီ

စဓဗဝေအာင္ၿပီ

 

သစၥာေအာင္ၿပီ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေန႔စဥ္စိပ္ပါ။ မဟာေလးမ်ဳိး ပူေဇာ္ပါ။ေဗဒင္ယၾတာမလိုဘဲ တေန႔တျခား ကံေတြေကာင္းလာပါမယ္။အစစအရာရာ အဆင္ေျပလာေစပါမယ္။

Unicode

နဂါးမေတာင္မွ ဝိိဇၨာဓိုရ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေအာင္အိုးလႉနည္္း

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားေမတၱာဓာတ္ခံယူၿပီး ဘုရားကုိလႉဒါန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ယျတာ ေခ် စရာမလိုဘဲအခက္အခဲမ်ားပေပ်ာက္ေစျခင္း၊ ေအာင္ဓာတ္ရၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေမတၱာဓာတ္ကိုခံယူႏိူင္ျခင္းစတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုရႏိုင္တဲ့ ရတနာသံုးပါးကိုဦးထပ္ထားတဲ့ေအာင္အိုးလႉဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္အိုးထဲမွာ ၊အုန္း၇ၫြန္႔ ၊သေျပ၇ၫြန္႔ ၊ကံေကာ္ ၇ၫြန္႔ ၊ကံတက္သား ၇လက္မ သံုးေခ်ာင္း(ခံတက္ခ်ဥ္လုပ္တဲ့အပင္က ကုိင္းသို႔မဟုတ္အသား) ၊ကံတက္သားမရရင္လည္း အုန္း၊သေျပ၊ကံေကာ္ပဲလႉပါ။ေရကို ၂၄ပစၥည္းဆိုၿပီး ေအာင္အိုးထဲထည့္ပါ။ေအာင္အိုးမွာ ဗုေဒၶါ ေအာင္ၿပီလို႔ ေရးထားရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

ဗုေဒၶါ ေအာင္ၿပီ

ဓေမၼာ ေအာင္ၿ္ပီ

သံေဃာ ေအာင္ၿပီ

သုဂေတာ ေအာင္ၿပီ

စဓဗဝေအာင္ၿပီ

သစၥာေအာင္ၿပီ တတ္ႏိုင္သေလာက္ေန႔စဥ္စိပ္ပါ။ မဟာေလးမ်ဳိး ပူေဇာ္ပါ။ေဗဒင္ယၾတာမလိုဘဲ တေန႔တျခား ကံေတြေကာင္းလာပါမယ္။အစစအရာရာ အဆင္ေျပလာေစပါမယ္။