အနံ႔မရလွ်င္ လကၡဏာျပလာလွ်င္

Zawgyi

2019 ကိုဖုံးဆက္ၿပီး ဆရာဝန္နဲ႔ေမးဖို႔ သုည’0′ ကိုႏွိပ္ပါ (bill မကုန္ဘူး၊ အခမဲ့ပါ၊ ၉ နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ပိတ္ရက္မရွိ)

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္နဲ႔ က်န္းမာေရးမႉးဖုံးနံပါတ္ရၿပီးရင္ဆက္ၿပီးအနံ႔မရေၾကာင္းေျပာျပပါ။ သို႔မဟုတ္ fever clinic ဆရာဝန္ကိုဖုံးဆက္ပါ။

ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္ယူဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ကလိုအပ္သလိုစီစဥ္ေပးပါမယ္။ Quarantine ကိုလည္း လိုအပ္သလိုစီစဥ္ေပးပါမယ္။အနံ႔မရျခင္းတခုတည္းဆိုလွ်င္ ေဆး႐ုံမသြားပါႏွင့္။

၂ ပတ္ၾကာမွ်ေသြးတြင္းေအာက္စီဂ်င္ အေျခအေနကိုpulse oximeter နဲ႔ ေန႔စဥ္မၾကာခဏတိုင္းပါ။၂ ပတ္ၾကာမွ် မိမိဖာသာ သီးသန္႔ တခန္းထဲေန၊က်န္ အိမ္သားေတြနဲ႔ မေတြ႕မထိ ၊အျပင္ လုံးဝ မထြက္ပဲ၊ self isolation လုပ္ပါရန္။

လတ္တေလာေဆး႐ုံတက္ဖို႔အခက္အခဲ့ရွိေနသည့္အနံေပ်ာက္သူမ်ားသို႔

၁။ ။ မိမိ ေနအိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္ၿခံဝင္း အတြင္းတြင္သာ ေနထိုင္ပါ၊ ေနအိမ္ျပင္ပသို႔ လုံးဝ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရပါ၊ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါ၍ သတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

၂။ ။ ခြဲစိတ္ခန္း သုံး ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း(Surgical Mask) ျဖင့္ ပါးစပ္ ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကိုမျဖစ္မေန လုံၿခဳံေအာင္ ဖုံးအုပ္ပါ။ ႏွာေခ် ၊ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါတိုင္း တစ္ခါသုံးတစ္ရႉးကို အသုံးျပဳပါ။

၃။ ။ အသုံးျပဳၿပီးေသာ တစ္ရႉး၊ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း တို႔ကို အဖုံးပါေသာ အမႈိက္ပုံးထဲသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ စနစ္တက် လက္ျပန္ေဆးပါ။

၄။ ။ အိမ္တြင္ ေလဝင္/ေလထြက္ ေကာင္းေစရန္ျပတင္းေပါက္ မ်ားကိုဖြင့္ထားပါ။

၅။ ။ တစ္ကိုယ္ေရ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား(ပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ အိပ္ယာခင္း၊ ေခါင္းအုံးစြပ္ … စသည့္) ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔ ထားရွိရပါမည္။

၆။ ။ အိမ္သားမ်ား ႏွင့္အတူတကြ စားေသာက္ျခင္းလုံးဝ (လုံးဝ) မျပဳလုပ္ရပါ။

ရ။ ။ မိမိ၏ အိမ္သားမ်ား ႏွင့္အတူ ေရာေႏွာေနထိုင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ေနထိုင္ေျပာဆိုျခင္း လုံးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မိမိအိမ္သားမ်ား ႏွင့္ မျဖစ္မေနစကားေျပာဆိုရမည္ဆိုပါက

ခြဲစိတ္ခန္းသုံး ပါးစပ္ ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း ( Surgical Mask) ျဖင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္း ကို လုံၿခဳံေအာင္ ဖုံးအုပ္ၿပီး တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး (၂) မီတာ (၆ေပ) ခန္႔ အကြာမွ စကားေျပာဆိုရပါမည္။

၈။ ။ အိမ္တြင္ ဧည့္သည္လက္ခံျခင္း လုံးဝမျပဳပါႏွင့္။မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း (သို႔မဟုတ္) Online မွသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုပါ။

၉။ ။ အိမ္ရွိ အမ်ားသုံးပစၥည္း တစ္ခုခုကို မကိုင္တြယ္မီ ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရကို အသုံးျပဳ၍အနည္းဆုံး စကၠန္႔ (၂၀) ၾကာေအာင္ လက္ကိုစနစ္တက် ေဆးေၾကာပါ ၊

အကယ္၍ ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရ မရႏိုင္ပါက အနည္းဆုံး အယ္ကိုေဟာ ၆၀% ပါဝင္ေသာေရမလို လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ကို အသုံးျပဳ၍ ေဆးေၾကာပါ။

၁၀။ ။ ေနအိမ္ရွိမိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္လူစုလူေဝးေနရာမ်ားသို႔သြားေရာက္ျခင္း လုံးဝ(လုံးဝ)မျပဳလုပ္ရပါ။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာျခင္းျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုမ်ားအား (COVID-19)ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ အႏၲရာယ္မွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ပါ။

ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားေပးေသာေဆးမ်ားအားအခ်ိန္တိက်စြာေသာက္သုံးေပးပါ

Unicode

2019 ကိုဖုံးဆက္ၿပီး ဆရာဝန္နဲ႔ေမးဖို႔ သုည’0′ ကိုႏွိပ္ပါ (bill မကုန္ဘူး၊ အခမဲ့ပါ၊ ၉ နာရီမွ ညေန ၅နာရီအထိ ပိတ္ရက္မရွိ)

သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္နဲ႔ က်န္းမာေရးမႉးဖုံးနံပါတ္ရၿပီးရင္ဆက္ၿပီးအနံ႔မရေၾကာင္းေျပာျပပါ။ သို႔မဟုတ္ fever clinic ဆရာဝန္ကိုဖုံးဆက္ပါ။

ႏွာေခါင္းတို႔ဖတ္ယူဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ကလိုအပ္သလိုစီစဥ္ေပးပါမယ္။ Quarantine ကိုလည္း လိုအပ္သလိုစီစဥ္ေပးပါမယ္။အနံ႔မရျခင္းတခုတည္းဆိုလွ်င္ ေဆး႐ုံမသြားပါႏွင့္။

၂ ပတ္ၾကာမွ်ေသြးတြင္းေအာက္စီဂ်င္ အေျခအေနကိုpulse oximeter နဲ႔ ေန႔စဥ္မၾကာခဏတိုင္းပါ။၂ ပတ္ၾကာမွ် မိမိဖာသာ သီးသန္႔ တခန္းထဲေန၊က်န္ အိမ္သားေတြနဲ႔ မေတြ႕မထိ ၊အျပင္ လုံးဝ မထြက္ပဲ၊ self isolation လုပ္ပါရန္။

လတ္တေလာေဆး႐ုံတက္ဖို႔အခက္အခဲ့ရွိေနသည့္အနံေပ်ာက္သူမ်ားသို႔

၁။ ။ မိမိ ေနအိမ္ (သို႔မဟုတ္) ေနအိမ္ၿခံဝင္း အတြင္းတြင္သာ ေနထိုင္ပါ၊ ေနအိမ္ျပင္ပသို႔ လုံးဝ သြားေရာက္ျခင္း မျပဳရပါ၊ဤအခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါ၍ သတိျပဳ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

၂။ ။ ခြဲစိတ္ခန္း သုံး ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း(Surgical Mask) ျဖင့္ ပါးစပ္ ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကိုမျဖစ္မေန လုံၿခဳံေအာင္ ဖုံးအုပ္ပါ။ ႏွာေခ် ၊ ေခ်ာင္းဆိုးသည့္အခါတိုင္း တစ္ခါသုံးတစ္ရႉးကို အသုံးျပဳပါ။

၃။ ။ အသုံးျပဳၿပီးေသာ တစ္ရႉး၊ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း တို႔ကို အဖုံးပါေသာ အမႈိက္ပုံးထဲသို႔ စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ စနစ္တက် လက္ျပန္ေဆးပါ။

၄။ ။ အိမ္တြင္ ေလဝင္/ေလထြက္ ေကာင္းေစရန္ျပတင္းေပါက္ မ်ားကိုဖြင့္ထားပါ။

၅။ ။ တစ္ကိုယ္ေရ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား(ပန္းကန္ခြက္ေယာက္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ အိပ္ယာခင္း၊ ေခါင္းအုံးစြပ္ … စသည့္) ပစၥည္းမ်ားကို သီးသန္႔ ထားရွိရပါမည္။

၆။ ။ အိမ္သားမ်ား ႏွင့္အတူတကြ စားေသာက္ျခင္းလုံးဝ (လုံးဝ) မျပဳလုပ္ရပါ။

ရ။ ။ မိမိ၏ အိမ္သားမ်ား ႏွင့္အတူ ေရာေႏွာေနထိုင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္) အျခားသူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ေနထိုင္ေျပာဆိုျခင္း လုံးဝ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မိမိအိမ္သားမ်ား ႏွင့္ မျဖစ္မေနစကားေျပာဆိုရမည္ဆိုပါက

ခြဲစိတ္ခန္းသုံး ပါးစပ္ ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္း ( Surgical Mask) ျဖင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္း ကို လုံၿခဳံေအာင္ ဖုံးအုပ္ၿပီး တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး (၂) မီတာ (၆ေပ) ခန္႔ အကြာမွ စကားေျပာဆိုရပါမည္။

၈။ ။ အိမ္တြင္ ဧည့္သည္လက္ခံျခင္း လုံးဝမျပဳပါႏွင့္။မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း (သို႔မဟုတ္) Online မွသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုပါ။

၉။ ။ အိမ္ရွိ အမ်ားသုံးပစၥည္း တစ္ခုခုကို မကိုင္တြယ္မီ ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရကို အသုံးျပဳ၍အနည္းဆုံး စကၠန္႔ (၂၀) ၾကာေအာင္ လက္ကိုစနစ္တက် ေဆးေၾကာပါ ၊

အကယ္၍ ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရ မရႏိုင္ပါက အနည္းဆုံး အယ္ကိုေဟာ ၆၀% ပါဝင္ေသာေရမလို လက္သန္႔စင္ေဆးရည္ကို အသုံးျပဳ၍ ေဆးေၾကာပါ။

၁၀။ ။ ေနအိမ္ရွိမိသားစုဝင္မ်ားအေနျဖင့္လူစုလူေဝးေနရာမ်ားသို႔သြားေရာက္ျခင္း လုံးဝ(လုံးဝ)မျပဳလုပ္ရပါ။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ လိုက္နာျခင္းျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုမ်ားအား (COVID-19)ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ အႏၲရာယ္မွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ပါ။

ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားေပးေသာေဆးမ်ားအားအခ်ိန္တိက်စြာေသာက္သုံးေပးပါ