“ကံအညံ့ေတြႀကဳံေနလား?လာဘ္ပြင့္ခ်င္လား? အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး လက္ထက္ ကယၾတာေကာင္း”

Zawgyi

“ကံအညံ့ေတြႀကဳံေနလား?လာဘ္ပြင့္ခ်င္လား? အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး လက္ထက္ ကယၾတာေကာင္း”

ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး အမည္ေပးေသာ စိႏၲေက်ာ္သူဦးၾသ၏ “အႀကံကုန္ ဂဠဳန္ ဆားခ်က္ကိန္း” ယၾတာ

လူတိုင္း အခက္အခဲႀကဳံလာေသာအခါ..အညံ့ႏွင့္ႀကဳံေသာအခါ…လာဘ္လာဘပိတ္ဆို႔ေနေသာအခါမ်ား တြင္..ဤ ယၾတာကို ျပဳလုပ္ပါက လက္ေတြ႕အက်ိဳးရွိေပသည္။

မည္သူမဆို လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္၍ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစေသာနည္းျဖစ္၍ အခက္အခဲမ်ား..အညံ့မ်ား…လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား ေျပေပ်ာက္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟုသုတ ရေစရန္ႏွင့္ အဆင္ေျပၾကေစရန္ ရည္သန္၍ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား….

တနဂၤေႏြေန႔ ေမြးသူမ်ားသည္ အဂၤါနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ တနဂၤေႏြ ေထာင့္တြင္ ကံေကာ္ၫြန႔္ (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား ….

အညံ့မ်ား..လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

တနလၤာေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား….

တနလာေနၤ့ ေမြးသူမ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ တနလၤာ ေထာင့္တြင္ ဇီး(၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား အညံ့မ်ား….

လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

အဂၤါေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား……

အဂၤါေန႔ ေမြးသူမ်ားသည္ ၾကာသပေတးနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ အဂၤါေထာင့္တြင္ ႐ြက္လွၫြန႔္ (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား …..

အညံ့မ်ား..လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား….

ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးသူမ်ားသည္ ေသာၾကာနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ ဗုဒၶဟူးေထာင့္တြင္ ပ်ဥ္းမၫြန႔္ (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား ..အညံ့မ်ား….

လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

ဗုဒၶဟူးညေန (ရာဟု)တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား…..

ဗုဒၶဟူးညေန ေမြးသူမ်ားသည္ ေသာၾကာနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ ရာဟုေထာင့္တြင္ ေမၿမိဳ႕ပန္း (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား ..အညံ့မ်ား…..

လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား…..

ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ားသည္ စေနနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ ၾကာသပေတးေထာင့္တြင္ သီဟိုဠ္ၫြန႔္ (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား ..အညံ့မ်ား…..

လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

ေသာၾကာေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား….

ေသာၾကာေန႔ ေမြးသူမ်ားသည္ တနဂၤေႏြနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ ေသာၾကာေထာင့္တြင္ ဒန္းၫြန႔္ (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား ..အညံ့မ်ား…..

လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

စေနေန႔ ေမြးဖြားသူမ်ား

စေနေန႔ ေမြးသူမ်ားသည္ တနလၤာနံႏွင့္စေသာ ဘုရားေစတီတစ္ဆူဆူ၏ စေနေထာင့္တြင္ အုန္းၫြန႔္ (၁)ၫြန႔္ ဘုရားကို ကပ္လႉ၍ အခက္အခဲမ်ား ..အညံ့မ်ား…..

လာဘ္လာဘပိတ္ေနသည္မ်ား..ေျပေပ်ာက္ပါေစ…ကံေကာင္းမႈမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ…လာဘ္လာဘပြင့္လန္းလာပါေစ…ဟုဆုေတာင္းပါ။

ယၾတာအစြမ္းထက္ျခင္း..မထက္ျခင္းသည္….မိမိ..သီလ.. သမာဓိ ..ႏွင့္ ယၾတာအေပၚ အႂကြင္းမဲ့ယုံၾကည္မႈရွိျခင္းတို႔အေပၚ မွီခို ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္စြာ ျပဳလုပ္ပါ။ကပ္လႉပါ၊ဆုေတာင္းပါ။ထို႔ေနာက္ ငါးပါးသီလ အား ကာလတခု အထိ ေဆာက္တည္ေစာင့္ထိန္း ပါ။

၃၁ ဘုံ သားတို႔ႏွင့္ ျမင္အပ္မျမင္အပ္ ပုဂၢိဳလ္ တို႔အား ေမတၱာပို႔ အမွ်ေဝပါ။အားလုံးေဘးဘယာကင္းေဝးၿပီး…..အညံ့မ်ားေျပေပ်ာက္၍ လာဘ္လာဘ မ်ားပြင့္လန္းႏိုင္ၾကပါေစ လို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။အားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အင္ၾကင္းျဖဴ ref>>>ဆရာႀကီး စံ-ဇာဏီဘို

Unicode

“ကံအညံ့တွေကြုံနေလား?လာဘ်ပွင့်ချင်လား? အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦး လက်ထက် ကယတြာကောင်း”

ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး အမည်ပေးသော စိန္တကျော်သူဦးသြ၏ “အကြံကုန် ဂဠုန် ဆားချက်ကိန်း” ယတြာ

လူတိုင်း အခက်အခဲကြုံလာသောအခါ..အညံ့နှင့်ကြုံသောအခါ…လာဘ်လာဘပိတ်ဆို့နေသောအခါများ တွင်..ဤ ယတြာကို ပြုလုပ်ပါက လက်တွေ့အကျိုးရှိပေသည်။

မည်သူမဆို လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်၍ အကျိုးကျေးဇူးများစေသောနည်းဖြစ်၍ အခက်အခဲများ..အညံ့များ…လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ ပြေပျောက် ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဗဟုသုတ ရစေရန်နှင့် အဆင်ပြေကြစေရန် ရည်သန်၍ တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးဖွားသူများ….

တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများသည် အင်္ဂါနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္ဂနွေ ထောင့်တွင် ကံကော်ညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ….

အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

တနင်္လာနေ့ မွေးဖွားသူများ….

တနလာၤနေ့ မွေးသူများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ တနင်္လာ ထောင့်တွင် ဇီး(၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ အညံ့များ….

လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

အင်္ဂါနေ့ မွေးဖွားသူများ……

အင်္ဂါနေ့ မွေးသူများသည် ကြာသပတေးနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ အင်္ဂါထောင့်တွင် ရွက်လှညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ …..

အညံ့များ..လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးဖွားသူများ….

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မွေးသူများသည် သောကြာနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ ဗုဒ္ဓဟူးထောင့်တွင် ပျဉ်းမညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ….

လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးညနေ (ရာဟု)တွင် မွေးဖွားသူများ…..

ဗုဒ္ဓဟူးညနေ မွေးသူများသည် သောကြာနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ ရာဟုထောင့်တွင် မေမြို့ပန်း (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ…..

လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

ကြာသပတေးနေ့ မွေးဖွားသူများ…..

ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများသည် စနေနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ ကြာသပတေးထောင့်တွင် သီဟိုဠ်ညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ…..

လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

သောကြာနေ့ မွေးဖွားသူများ….

သောကြာနေ့ မွေးသူများသည် တနင်္ဂနွေနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ သောကြာထောင့်တွင် ဒန်းညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ…..

လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

စနေနေ့ မွေးဖွားသူများ

စနေနေ့ မွေးသူများသည် တနင်္လာနံနှင့်စသော ဘုရားစေတီတစ်ဆူဆူ၏ စနေထောင့်တွင် အုန်းညွန့် (၁)ညွန့် ဘုရားကို ကပ်လှူ၍ အခက်အခဲများ ..အညံ့များ…..

လာဘ်လာဘပိတ်နေသည်များ..ပြေပျောက်ပါစေ…ကံကောင်းမှုများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ…လာဘ်လာဘပွင့်လန်းလာပါစေ…ဟုဆုတောင်းပါ။

ယတြာအစွမ်းထက်ခြင်း..မထက်ခြင်းသည်….မိမိ..သီလ.. သမာဓိ ..နှင့် ယတြာအပေါ် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မှုရှိခြင်းတို့အပေါ် မှီခို ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ယုံကြည်စွာ ပြုလုပ်ပါ။ကပ်လှူပါ၊ဆုတောင်းပါ။ထို့နောက် ငါးပါးသီလ အား ကာလတခု အထိ ဆောက်တည်စောင့်ထိန်း ပါ။

၃၁ ဘုံ သားတို့နှင့် မြင်အပ်မမြင်အပ် ပုဂ္ဂိုလ် တို့အား မေတ္တာပို့ အမျှဝေပါ။အားလုံးဘေးဘယာကင်းဝေးပြီး…..အညံ့များပြေပျောက်၍ လာဘ်လာဘ များပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။

အင်ကြင်းဖြူ ref>>>ဆရာကြီး စံ-ဇာဏီဘို