ကပ္ေရာဂါဆိုိးမ်ားကင္းေ၀းေစသည္ ႔ဆုေတာင္းျပည့္္ဘုရားငါးဆူဂါထာေတာ္္

Zawgyi

ကပ္ေရာဂါဆိုိးမ်ားကင္းေ၀းေစသည္႔ ဆုေတာင္းျပည့္္ ဘုရားငါးဆူ ဂါထာေတာ္္

ကပ္ေရာဂါဆိုိးမ်ား အတြက္ လယ္တီ ဆရာေတာ္ၾကီး ကိုယ္တိုိင္ စပ္ဆိုိ ခဲ႔ေသာ နတ္ခ်စ္္ ဂါထာေတာ္အျဖစ္ ဘုရားငါးဆူ ဂါထာေတာ္၊ အႏၲရာယ္ကင္း တံဆိိတ္ေတာ္ ႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား

လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး လက္ထက္ ျမန္မာျပည္အနံ႔ ပလိိပ္ကပ္ေရာဂါေဘးေတြ ဆိုက္ေနခ်ိန္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ ေဝေနယ်မ်ားအတြက္ နက္နဲေသာ ညဏ္ပညာျဖင့္ စပ္ဆို သီကုံုးခဲ့ေသာ ဂါထာထူးျဖစ္ပါသည္။

ဂါထာ၏ အနက္ အဓိိပၸါယ္သည္ ဘုရားငါးဆူ ကြၽႏႈ္ပ္တို႔၏ ဦးထိိပ္၌ အခါမျပတ္္ တည္ေတာ္မူပါဘုရား။ ထိုိဘုရားငါးဆူ တို႔၏ တန္ခိုး ေတေဇာ အာႏုေဘာ္ တိုိ႔ေၾကာင့္ တန္ခိုးႀကီးေသာ နတ္မင္း၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘီလူးမင္းႀကိီး မ်ားအားလုးံသည္ က်န္္းမာ ခ်မ္းသာၾက ပါေစ။

ကြၽႏႈ္ပ္တို႔၏ ေဆြမ်ိဴးဉာတကာ မိိတ္ေဆြ အရာမွာ တည္ၾက ပါေစ သတည္္း၊ အလုးံစုံေသာသတၱဝါေတြလည္း ဘုရားငါးဆူ၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္္ ခ်မ္းသာၾကပါေစကုန္သတည္း ဟူေသာ အနက္အဓိပၸယ္သည္ ဂါထာ၏ပထမ စာပုဒ္က ဘုရားငါးဆူအား မိမိတို႔ ဦးေခါင္း ထက္ အရင္ပင့္ဖိတ္ေစျခင္း။

ဒုတိိယ စာပိုဒ္သည္ ထိုမိိမိ၏ ဦးထိပ္၌ ႐ွိေသာ ဘုရားငါးဆူ၏ တန္ခိုး ေတေဇာ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ တန္ခိုးၾကီးေသာ နတ္မင္း၊ဘီလူးမင္းေတြ ခ်မ္းသာ ပါေစ။ ကြၽႏႈ္ပ္၏မိတ္ေဆြ အရာ၌ တည္ၾကပါေစ။

အလုံုးစုံေသာ သတၱဝါေတြ လည္္း ခ်မ္းသာပါေစဟူေသာ ဘုရားပင့္ျခင္း နတ္ေတြကို ေမတၱာပို႔ကာ မိတ္ဖြဲ႔ျခင္း တည္းဟူေသာ အနက္မွာ အလြန္ေကာင္း မြန္၍ နက္နက္နဲနဲေတြးၾကည့္ကာမွ်ျဖင့္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားႏိုု္င္ေသာ အက်ိဴး အနႏၲေတြ ျဖာေဝႏိုင္ ပါသည္။

ေလာကီ ၾကီးပြာ းေအာင္ျမင္ေရးမ်ားမွ အစျပဳ၍ သမထ၊ ဝိပႆနာ ပါရမီစခန္း လမ္းေၾကာင္း ဆိုိင္ရာ၌ နတ္ေတြခ်စ္ခင္၊ နတ္ေတြ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေလေလ၊ အေႏွာင့္ ေဘးကင္း ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာမႈ အလီလီရေစစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပညာ႐ွိ တို႔၏ အဆုးံမၾသဝါဒ သာဓကမ်ားစြာ အထင္အ႐ွား ႐ွိခဲ့ ပါသည္။

ဂါထာကို တစ္ေန႔ အနည္းဆုံုး ကိုး​ေခါက္ ရြတ္ျခင္းျဖင့္ ေရာက္ေလရာ ေဒသမ်ား႐ွိ နတ္ေဒဝတာမ်ား အထူးခ်စ္ခင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း။ ေရာက္ေလရာ အစားအေသာက္ အသုးံအေဆာင္မ်ား ေပါမ်ားလာတတ္ျခင္း။

ခ်စ္ခင္သူမ်ား၍ ဘုန္္းကံႀကီးမားကာ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္မ်ား တစ္ရံတစ္ခါမ်ား မထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ အင္တာဗ်ဴး ရာထူး တိုးမ်ားမွစ၍ ယေန႔ က်န္းမာေရး ကပ္၊ စီးပြားေရးကပ္မ်ားနွင့္

ရင္ဆိုိင္ၾကဳံေတြ႔ေနၾကရေသာ (7) ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အလြန္ ၾကီးမား ေသာ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ကပ္ေရာဂါမ်ား ခံစားေနရခ်ိန္ အတြင္း စပ္ဆိုႏိုင္ ခဲ့ေသာ

လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ အေျမာ္အျမင္ ပညာညဏ္ၾကီးမားမႈကို ေတြးဆၾကည့္ရင္း အၾကိမ္ႀကိမ္္ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွ ပါသည္။

(7)ရက္သားသမီးမ်ား အေနျဖင့္္ ယခုလိုိ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္ မ်ား၌ ေန႔ညမျပတ္ တက္ညီလက္ညီ နာနာဖိ၍ ရြတ္ဖတ္ေစျခင္း၊ သံျပား သို႔မဟုတ္ စကၠဴအျဖဴ မ်ား၌ လည္း ဤဂါထာေတာ္ကို ေရးသားကာ ေမတၱာသုတ္ျဖင့္

၎ေရးသားၿပီး ဂါထာကို ရြတ္ဖတ္ သိဒၶိတင္ ကာ အိမ္ေပါက္ဝ၊ ဆိုင္ေပါက္ဝမ်ား၌ ေရးကပ္ထားျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္မႈ သဒၶါတရား အလိုက္ ကပ္ေရာဂါမ်ား ကြင္းပေစေၾကာင္း အာ႐ုံနိမ္ိတ္အရ လူတိုင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသာ အလြယ္နည္း တခုကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါသည္။

၁။ ကကုုသေႏၶာ ေကာဏဂမေနာ ၊ ကႆေပါ ေဂါတေမာမုနိိ

ေမေတၱေယ်ာ ပဥၥ ဗုေဒၶါေတ။ သိေသေမသႏၲဳ သဗၺဒါ။

၂။ ဧေတသံ အာႏုဘာဝေန ၊ ယကါၡေဒဝါ မဟိဒိၶိကာ

သေဗၺပိသုုခိိတာ ေဟာႏၲဳ ၊ မမမိတၱ သဟာယကာ။

ေရႊတိဂုံ ဆယ္ေတာ္မူဘုရား ႐ုပ္ပြားေတာ္၌ ေရးထိုးထား၍လည္း ဆယ္ေတာ္မူဘုရား ဂါထာေတာ္ဟု လူသိမ်ားခဲ့သလို၊ ဘုရားငါးဆူ၏ ေမတၱာအာႏုေဘာ္ကို ခံယူေသာ ေၾကာင့္လည္း ဘုရားငါးဆူဂါထာ ေတာ္ဟုလည္း ပညာ႐ွင္ အဆက္ဆက္ ေခၚခဲ့ၾကပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္လည္း ေရႊတိိဂုံဘုရား႐ွိ ဆယ္ေတာ္မူ ဘုရားပုံေတာ္ေရွ႕၌ျဖစ္ေစ ဆီမီး ပန္း ေရခ်မ္း ကပ္လွဴပူေဇာ္၍ အထက္ပါ ဂါထာေတာ္ႀကီးျဖင့္ိ

ပုတီးတစ္ပတ္ (၁၀၈)လုံး ပုတီးျဖင့္္ အနည္းဆုံး (၉)ရက္ အဓိဌာန္ဝင္၍ လိုရာ ဆုေတာင္းပါေလ။

ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ိဳးမ်ား

1။ လူခ်စ္လူခင္ိ ေပါမ်ားျခင္း။

2။ အခက္အခဲမ်ားမွ လြြန္ေျမာက္ျခင္း။

3။ က်န္းမာ ခ်မ္းသာျခင္း။

4။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးမွ ကင္းေဝးျခင္း။

5။ ေျပာဆိုစကား ေအာင္ျမင္ျခင္း။

6။ လာဘ္လာဘေပါမ်ားျခင္း။

7။ ထီေပါက္ႏိုင္ျခင္း။

8။ နတ္တို့ိ၏ ၾကည့္ရွဳ႕ေစာင္မျခင္း မ်ားမွ သဗၺသိဒၶိ လိုိတရ ဂါထာေတာ္ စေသာ အက်ဳိးက်းဇူးမ်ား ရရိွႏိုင္ပါသည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီး၏ အႏၲရာယ္ကင္း တံဆိိပ္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားခန္း၊ တံခါးဝ၊ ဖုန္း စေသာ ေနရာမ်ားကို ကပ္ထားပါက ပိုေကာင္းပါသည္။

သတၱဝါမ်ားအားလံုး ကိုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ျဖစ္ၾက ပါေစေသာ္ ။

Unicode

ကပ်ရောဂါဆိုးများကင်းဝေးစေသည့် ဆုတောင်းပြည့်် ဘုရားငါးဆူ ဂါထာတော်

ကပ်ရောဂါဆိုးများ အတွက် လယ်တီ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် စပ်ဆို ခဲ့သော နတ်ချစ် ဂါထာတော်အဖြစ် ဘုရားငါးဆူ ဂါထာတော်၊ အန္တရာယ်ကင်း တံဆိတ်တော် နှင့် ကိုယ်တွေ့အကျိုး ကျေးဇူးများ

လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီး လက်ထက် မြန်မာပြည်အနံ့ ပလိပ်ကပ်ရောဂါဘေးတွေ ဆိုက်နေချိန်မှာ ဆရာတော်ကြီး ကိုယ်တိုင် ဝေနေယျများအတွက် နက်နဲသော ညဏ်ပညာဖြင့် စပ်ဆို သီကုံးခဲ့သော ဂါထာထူးဖြစ်ပါသည်။

ဂါထာ၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်သည် ဘုရားငါးဆူ ကျွနှု်ပ်တို့၏ ဦးထိပ်၌ အခါမပြတ် တည်တော်မူပါဘုရား။ ထိုဘုရားငါးဆူ တို့၏ တန်ခိုး တေဇော အာနုဘော် တို့ကြောင့် တန်ခိုးကြီးသော နတ်မင်း၊ တန်ခိုးကြီးသော ဘီလူးမင်းကြီး များအားလုးံသည် ကျန်းမာ ချမ်းသာကြ ပါစေ။

ကျွနှု်ပ်တို့၏ ဆွေမျိူးဉာတကာ မိတ်ဆွေ အရာမှာ တည်ကြ ပါစေ သတည်း၊ အလုးံစုံသောသတ္တဝါတွေလည်း ဘုရားငါးဆူ၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့်် ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း ဟူသော အနက်အဓိပ္ပယ်သည် ဂါထာ၏ပထမ စာပုဒ်က ဘုရားငါးဆူအား မိမိတို့ ဦးခေါင်း ထက် အရင်ပင့်ဖိတ်စေခြင်း။

ဒုတိယ စာပိုဒ်သည် ထိုမိမိ၏ ဦးထိပ်၌ ရှိသော ဘုရားငါးဆူ၏ တန်ခိုး တေဇော အာနုဘော်ကြောင့် တန်ခိုးကြီးသော နတ်မင်း၊ဘီလူးမင်းတွေ ချမ်းသာ ပါစေ။ ကျွနှု်ပ်၏မိတ်ဆွေ အရာ၌ တည်ကြပါစေ။

အလုံးစုံသော သတ္တဝါတွေ လည်း ချမ်းသာပါစေဟူသော ဘုရားပင့်ခြင်း နတ်တွေကို မေတ္တာပို့ကာ မိတ်ဖွဲ့ခြင်း တည်းဟူသော အနက်မှာ အလွန်ကောင်း မွန်၍ နက်နက်နဲနဲတွေးကြည့်ကာမျှဖြင့် အလွန်ကျေးဇူးများနိုင်သော အကျိူး အနန္တတွေ ဖြာဝေနိုင် ပါသည်။

လောကီ ကြီးပွာ းအောင်မြင်ရေးများမှ အစပြု၍ သမထ၊ ဝိပဿနာ ပါရမီစခန်း လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ၌ နတ်တွေချစ်ခင်၊ နတ်တွေ စောင့်ရှောက်လေလေ၊ အနှောင့် ဘေးကင်း အောင်မြင်ချမ်းသာမှု အလီလီရစေစနိုင်ကြောင်း၊ ပညာရှိ တို့၏ အဆုးံမသြဝါဒ သာဓကများစွာ အထင်အရှား ရှိခဲ့ ပါသည်။

ဂါထာကို တစ်နေ့ အနည်းဆုံး ကိုးခေါက် ရွတ်ခြင်းဖြင့် ရောက်လေရာ ဒေသများရှိ နတ်ဒေဝတာများ အထူးချစ်ခင် စောင့်ရှောက်ခြင်း။ ရောက်လေရာ အစားအသောက် အသုးံအဆောင်များ ပေါများလာတတ်ခြင်း။

ချစ်ခင်သူများ၍ ဘုန်းကံကြီးမားကာ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်များ တစ်ရံတစ်ခါများ မထိခိုက်နိုင်ခြင်း၊အလုပ်အကိုင် အင်တာဗျူး ရာထူး တိုးများမှစ၍ ယနေ့ ကျန်းမာရေး ကပ်၊ စီးပွားရေးကပ်များနှင့်

ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသော (7) ရက် သားသမီးများအတွက် အလွန် ကြီးမား သော အမြော်အမြင်ဖြင့် ကပ်ရောဂါများ ခံစားနေရချိန် အတွင်း စပ်ဆိုနိုင် ခဲ့သော

လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အမြော်အမြင် ပညာညဏ်ကြီးမားမှုကို တွေးဆကြည့်ရင်း အကြိမ်ကြိမ် ကြည်ညို သဒ္ဓါပွားဖွယ်ရာ ကောင်းလှ ပါသည်။

(7)ရက်သားသမီးများ အနေဖြင့်် ယခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါများ ဖြစ်နေချိန် များ၌ နေ့ညမပြတ် တက်ညီလက်ညီ နာနာဖိ၍ ရွတ်ဖတ်စေခြင်း၊ သံပြား သို့မဟုတ် စက္ကူအဖြူ များ၌ လည်း ဤဂါထာတော်ကို ရေးသားကာ မေတ္တာသုတ်ဖြင့်

၎င်းရေးသားပြီး ဂါထာကို ရွတ်ဖတ် သိဒ္ဓိတင် ကာ အိမ်ပေါက်ဝ၊ ဆိုင်ပေါက်ဝများ၌ ရေးကပ်ထားခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရား အလိုက် ကပ်ရောဂါများ ကွင်းပစေကြောင်း အာရုံနိမိတ်အရ လူတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ကြသော အလွယ်နည်း တခုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။

၁။ ကကုသန္ဓော ကောဏဂမနော ၊ ကဿပေါ ဂေါတမောမုနိ

မေတ္တေယျော ပဉ္စ ဗုဒ္ဓေါတေ။ သိသေမေသန္တု သဗ္ဗဒါ။

၂။ ဧတေသံ အာနုဘာဝနေ ၊ ယကါ္ခဒေဝါ မဟိဒ္ဓိိကာ

သဗ္ဗေပိသုခိတာ ဟောန္တု ၊ မမမိတ္တ သဟာယကာ။

ရွှေတိဂုံ ဆယ်တော်မူဘုရား ရုပ်ပွားတော်၌ ရေးထိုးထား၍လည်း ဆယ်တော်မူဘုရား ဂါထာတော်ဟု လူသိများခဲ့သလို၊ ဘုရားငါးဆူ၏ မေတ္တာအာနုဘော်ကို ခံယူသော ကြောင့်လည်း ဘုရားငါးဆူဂါထာ တော်ဟုလည်း ပညာရှင် အဆက်ဆက် ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။

တနည်းအားဖြင့်လည်း ရွှေတိဂုံဘုရားရှိ ဆယ်တော်မူ ဘုရားပုံတော်ရှေ့၌ဖြစ်စေ ဆီမီး ပန်း ရေချမ်း ကပ်လှူပူဇော်၍ အထက်ပါ ဂါထာတော်ကြီးဖြင့ိ

ပုတီးတစ်ပတ် (၁၀၈)လုံး ပုတီးဖြင့် အနည်းဆုံး (၉)ရက် အဓိဌာန်ဝင်၍ လိုရာ ဆုတောင်းပါလေ။

ရွတ်ဖတ်ရခြင်းအကျိုးများ

1။ လူချစ်လူခငိ ပေါများခြင်း။

2။ အခက်အခဲများမှ လွန်မြောက်ခြင်း။

3။ ကျန်းမာ ချမ်းသာခြင်း။

4။ ရန်သူမျိုးငါးပါးမှ ကင်းဝေးခြင်း။

5။ ပြောဆိုစကား အောင်မြင်ခြင်း။

6။ လာဘ်လာဘပေါများခြင်း။

7။ ထီပေါက်နိုင်ခြင်း။

8။ နတ်တို့ိ၏ ကြည့်ရှု့စောင်မခြင်း များမှ သဗ္ဗသိဒ္ဓိ လိုတရ ဂါထာတော် စသော အကျိုးကျးဇူးများ ရရှိနိုင်ပါသည်။

လယ်တီဆရာတော်ကြီး၏ အန္တရာယ်ကင်း တံဆိပ်တော်များကို ဘုရားခန်း၊ တံခါးဝ၊ ဖုန်း စသော နေရာများကို ကပ်ထားပါက ပိုကောင်းပါသည်။

သတ္တဝါများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ဖြစ်ကြ ပါစေသော် ။