ထီေပါက္ကံကိုျမႇင္ေပးႏိုင္သလို ဘယ္ေလာက္ပင္ဆိုးေနတဲ့ကံျဖစ္ေနပါေစ ကံပြင့္လာဘ္႐ႊင္ေစတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္း

Zawgyi

ထီေပါက္ကံကိုျမႇင္ေပးႏိုင္သလို ဘယ္ေလာက္ပင္ဆိုးေနတဲ့ကံျဖစ္ေနပါေစ ကံပြင့္ လာဘ္႐ႊင္ေစတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္း

ထီေပါက္ကံကိုျမႇင္ေပးႏိုင္သလို ဘယ္ေလာက္ပင္ဆိုးေနတဲ့ကံျဖစ္ေနပါေစ ကံပြင့္ လာဘ္႐ႊင္ေစတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္းအမွန္တကယ္ ထီေပါက္ကံကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစဖို႔ ဂဏန္းရွစ္ခုသဗၺညဳဘုရားပုံေတာ္ကို ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တြင္ကိုးကြယ္၍

ဆြမ္း ေရခ်မ္း ပန္း ဆီမီးတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကပ္လႉ ပူေဇာ္ကာေအာက္ဘက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရား ရွစ္ခိုးျဖင့္ ပုံမွန္ဘုရားဝတ္တက္ကာ ဂဏန္း နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကံေကာင္း ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးပါ။

ဂဏန္းရွစ္ခု သဗၺညဳ ရားပုံေတာ္ေရွ႕တြင္ ဘုရားရွိခိုးရန္၁။ဧေကာ ေလာကဓာတ္ တစ္ခုမွာ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္အတူမရွိ။အတုမရွိ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား။ နေမာ-ရွိခိုး ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

၂။ဒြိေကာ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ျမတ္တရားကိုပိုင္ျခားထင္ထင္သိျမင္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓါရဟႏၲာႏွင့္အရိယာသာဝကတို႔အား။နေမာ-ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။

၃။တိေကာ-ဘုရားျမတ္ရတနာ တရားျမတ္ရတနာ သံဃာျမတ္ရတနာရတနာျမတ္သုံးပါးတို႔အား။နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။၄။စတုေကာ-သတိပ႒ာန္ေလးပါး၊သမၼပ႒ာန္တရားေလးပါ။၊ ဣဒၶိပါဒ္ ေလးပါးျမတ္တရားတို႔အား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။

၅။ပၪၥေကာ-ဗိုလ္ငါးပါး၊သီလေတာ္ျမတ္ငါးပါးတို႔အား။နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။၆။ဆ႒ေကာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး၊ညာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ ေရာင္ ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါးပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္အား။

နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ ဘုရား။၇။သတၱေကာ- ေဗဇၩင္ခုႏွစ္ပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို႔အား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။၈။အ႒ေကာ-မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားေတာ္ကို။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။

၉။နဝေကာ- ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္တကြ၊အဂၤါကိုးတန္ ျပည့္စုံမွန္ေသာ ပိတကတ္သုံးပါးအား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။

၁၀။ဒႆေကာ- မဂ္ေလးပါး၊ ဖိုလ္ေလးပါ။ ၊နိဗၺာန္ ပရိယတ္ ဆယ္ပါး ေသာတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပါရမီဆယ္ပါးျမတ္တရားကို။ နေမာ-ရွစ္ခိုး ပါ၏အရွင္ဘုရား။ဧေတန သစၥဝေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယ ဂဏနံ။ ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ဤသို႔ဆိုျငား မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္။ ေမ-အၾကႇန်ဳပ်အား။ ဇယဂဏနံ။ ဂဏန္းနံပါတ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာသည္။ ေဟာတု- ျဖစ္ပါေစသတည္။

Unicode

ထီေပါက္ကံကိုျမႇင္ေပးႏိုင္သလို ဘယ္ေလာက္ပင္ဆိုးေနတဲ့ကံျဖစ္ေနပါေစ ကံပြင့္ လာဘ္႐ႊင္ေစတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္း

ထီေပါက္ကံကိုျမႇင္ေပးႏိုင္သလို ဘယ္ေလာက္ပင္ဆိုးေနတဲ့ကံျဖစ္ေနပါေစ ကံပြင့္ လာဘ္႐ႊင္ေစတဲ့ ဘုရားရွိခိုးနည္းအမွန္တကယ္ ထီေပါက္ကံကိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစဖို႔ ဂဏန္းရွစ္ခုသဗၺညဳဘုရားပုံေတာ္ကို ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တြင္ကိုးကြယ္၍

ဆြမ္း ေရခ်မ္း ပန္း ဆီမီးတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကပ္လႉ ပူေဇာ္ကာေအာက္ဘက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရား ရွစ္ခိုးျဖင့္ ပုံမွန္ဘုရားဝတ္တက္ကာ ဂဏန္း နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ကံေကာင္း ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေပးပါ။

ဂဏန္းရွစ္ခု သဗၺညဳ ရားပုံေတာ္ေရွ႕တြင္ ဘုရားရွိခိုးရန္၁။ဧေကာ ေလာကဓာတ္ တစ္ခုမွာ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္အတူမရွိ။အတုမရွိ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား။ နေမာ-ရွိခိုး ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

၂။ဒြိေကာ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ျမတ္တရားကိုပိုင္ျခားထင္ထင္သိျမင္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓါရဟႏၲာႏွင့္အရိယာသာဝကတို႔အား။နေမာ-ရွိခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။

၃။တိေကာ-ဘုရားျမတ္ရတနာ တရားျမတ္ရတနာ သံဃာျမတ္ရတနာရတနာျမတ္သုံးပါးတို႔အား။နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏ အရွင္ဘုရား။၄။စတုေကာ-သတိပ႒ာန္ေလးပါး၊သမၼပ႒ာန္တရားေလးပါ။၊ ဣဒၶိပါဒ္ ေလးပါးျမတ္တရားတို႔အား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။

၅။ပၪၥေကာ-ဗိုလ္ငါးပါး၊သီလေတာ္ျမတ္ငါးပါးတို႔အား။နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။၆။ဆ႒ေကာ-ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး၊ညာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ ေရာင္ ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါးပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္အား။

နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ ဘုရား။၇။သတၱေကာ- ေဗဇၩင္ခုႏွစ္ပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို႔အား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။၈။အ႒ေကာ-မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားေတာ္ကို။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။

၉။နဝေကာ- ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္တကြ၊အဂၤါကိုးတန္ ျပည့္စုံမွန္ေသာ ပိတကတ္သုံးပါးအား။ နေမာ-ရွစ္ခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား။

၁၀။ဒႆေကာ- မဂ္ေလးပါး၊ ဖိုလ္ေလးပါ။ ၊နိဗၺာန္ ပရိယတ္ ဆယ္ပါး ေသာတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပါရမီဆယ္ပါးျမတ္တရားကို။ နေမာ-ရွစ္ခိုး ပါ၏အရွင္ဘုရား။ဧေတန သစၥဝေဇၨန ၊ ေဟာတု ေမ ဇယ ဂဏနံ။ ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊

ဤသို႔ဆိုျငား မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္။ ေမ-အၾကႇန်ဳပ်အား။ ဇယဂဏနံ။ ဂဏန္းနံပါတ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာသည္။ ေဟာတု- ျဖစ္ပါေစသတည္။