အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ့မ်က္ႏွာျပင္မွမွဲ႕အေဟာမ်ား

Zawgyi

အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦး ရဲ့ မ်က္ႏွာ ျပင္ မွ မွဲ႕အေဟာ မ်ား

အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးရဲ့ မ်က္ႏွာျပင္မွ မွဲ႕အေဟာ မ်ား ေလ့လာ ၾကည့္ပါစို႔

မည္သူ တစ္ဦး ေယာက္မၽွ ထိခိုက္ ေစလို႔ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္လက္ ႏွင့္တူညီ ခဲ့ပါက တိုက္ဆိုင္း မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ေပးပါ။

သတိျပဳေစလိုျခင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ဆင္ျခင္း သုံးသပ္နိုင္ဖို႔ အက်ိဳးရွိေစဖို႔ တင္ျပျခင္းသာ။ အျခားသူငွါ ေလ့လာ ေစလို႔ငွါ share နိုင္ပါသည္။

ဖတ္ရႈသူအေပါင္းတို႔အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ျပည္စုံၾကပါေစ။ ဆရာရန္နိုင္ထြန္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

ေလ့လာစရာ အခ်က္မ်ား —–

၁..ေယာက္က်ား ၄ ေယာက္ခန႔္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေပါင္းသင္ ရေလ့မယ္။

၂..မိဘခိုက္တက္ၿပီး ေယာကၡမ ပါခိုက္တက္သည္။

၃..သားသမီး အနည္းငယ္သာေမြးလိမ့္မည္။

၄..အသက္အရြယ္ ႀကီးခါမွ အိမ္ေထာင္က် တက္သည္။

၅..လင္ေယာက္်ား ျဖစ္သူအားခိုက္ တက္သည္။

၆..လင္ေယာက်ာ္းျဖစ္သူအားမေကာင္းေဘးၾကဳံမည္။

၇..တဏွာရာဂႀကီးတက္သည္။

၈..ခရီးသြားရင္ ေသဆုံးရ တက္သည္။

၉..လမ္းခရီးမ်ားတြင္ ေသဆုံးရတက္သည္။

၁၀..အရာရွိ့ကေတာ္ျဖစ္မည္။

၁၁..သူတစ္ပါး အိမ္တြင္မွီခိုေနထိုင္ရတက္သည္။

၁၂..အဆင့္အတန္းျမင့္စြာေနထိုင္ရလိမ္မည္။

၁၃..စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေၿပ ၿပီး အလုပ္ အကိုင္ အဆင္ေၿပ နိုင္သည္။

၁၄..စားဝတ္ေနေရး အဆင္ေျပနိုင္သည္။

၁၅..အရာရွိ့ကေတာ္ျဖစ္မည္။

၁၆..ၾသဇာအာဏာရွိ့ေသာသူ၏ ဇနီးသည္ ျဖစ္မည္။

၁၇..စိတ္သေဘာထား ေကာင္း၍ ဣေျႏၵရွိ့သူျဖစ္မည္။

၁၈..အသက္ရွည္မည္။

၁၉..တဏွာရာဂႀကီးတက္သည္။

၂၀..မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအားခိုက္တက္သည္။

၂၁..လင္ေကာင္းသားေကာင္းရတက္သည္။

၂၂..က်န္းမာေရး အလြန္ေကာင္းသူုျဖစ္မည္။

၂၃..အလြန္ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာမည္။

၂၄..အိမ္ေထာင္ေရး သာယာမည္။

၂၅..ေငြေၾကး အဆင္ေၿပ ၍ စိတ္ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။

၂၆..ေရနစ္ ေသဆုံးရတက္သည္(or)ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ ေသဆုံးရတက္သည္။

၂၇..အိမ္ေထာင္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ လိမ့္မည္။

၂၈..သားေကာင္းရတနာေမြးဖြားလိမ့္မည္။

၂၉..အမ်ား၏ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံရမည္။

၃၀..အရာရွိ့ကေတာ္ျဖစ္မည္။

၃၁..လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူအားခိုက္တက္သည္။

၃၂..အသက္ ရွည္၊က်န္းမာလိမ့္မည္။

၃၃..စိတ္သေဘာထားေကာင္းမြန္သူုျဖစ္မည္။

၃၄..အသက္ရွည္ျခင္း ၊အနာေရာဂါကင္းသည္။

၃၅..အသက္ရွည္မည္၊အဆင္းလွပမည္။

၃၆..မိန္းမ ေကာင္းမျဖစ္နိုင္ပါ။ဘဝနာမည္။

၃၇..သားသမီး နာလိမ့္မည္။

၃၈..အေသဆိုးနဲ႔ေသရလိမ့္မည္။

၃၉..မိသားစု အလုံးကိုခိုက္တက္သည္။

၄၀. သားသမီးအားခိုက္တက္သည္။

၄၁..လင္ေယာက္်ားေသဆုံးရမည့္ မွဲ႕ပင္ျဖစ္၏။

၄၂..ေယာက္်ားမ်ားလိမ့္မည္။

၄၃..မိမိလင္ေယာက္်ားျဖစ္သူ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စား လိမ္မည္။

၄၄..အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျဖစ္မည္။

၄၅..အသက္ ရွည္မည္။

၄၆..မိမိကိုယ္ကို သက္ေသ တက္သည္။

၄၇..တစ္ကိုယ္ထည္းေနထိုင္ရလိမ့္မည္။

၄၈..မိဘမ်ားကမုန္းတီးၿပီး စြန႔္ပစ္ျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္။

၄၉..ေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ေသဆုံးနိုင္သည္။

၅၀..အဆင့္အတန္းနိမ့္က်စြာေနထိုင္ရလိမ္မည္။

၅၁..အမႈခင္းနိုင္သည္။

၅၂..သူတစ္ပါး အိမ္တြင္ဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရလိမ့္မည္။

၅၃..သူတစ္ပါး အိမ္တြင္ဆင္းရဲစြာအခိုင္းအေစလုပ္၍ေနထိုင္ရလိမ့္မည္။

၅၄..စရိုက္ၾကမ္တမ္းသူုျဖစ္မည္။

၅၅..စကားအလြန္မ်ားသူျဖစ္မည္။

၅၆..အသက္တိုမည္။

၅၇..အေသဆိုးႏွင့္ ေသဆုံးရမည္။

၅၈..သူမ်ားသားသမီးေမြးစားရလိမ့္မည္။

၅၉..မေတာ္ေလာဘႀကီးသူျဖစ္နိုင္သည္။

၆၀..သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရရို႔လိမ့္မည္။

၆၁..႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေသာေယာက္်ားကို ရလိမ့္မည္။

၆၂..လူတစ္ဖက္သားကို အျမဲတမ္း အကူအညီေပးလိမ္မည္။

၆၃..သူတစ္ပါး သားသမီး ကိုေမြးစားရမည္။

၆၄..အလုပ္အကိုင္ အႀကံအစည္ ေအာင္ျမင္လိမ္မည္။

၆၅..ရည္းစား မ်ားသူုျဖစ္မည္။

၆၆..အလြန္ခ်မ္းသာမည္။

၆၇..စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္မည္။

၆၈..လိမၼာယဥ္ေက်းသူုျဖစ္မည္။

၆၉..စီးပြားေရး ပနည္းငယ္သာအဆင္ေျပနိုင္သည္။

၇၀..ေလာဘႀကီးသူုျဖစ္နိုင္သည္။

၇၁..မိမိေနအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္ျဖစ္သူအားခိုက္တက္သည္။

၇၂..လင္ေယာက္်ားျဖစ္သူကိုပင္ လုပ္ႀကံတက္သည္။

၇၃..ေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကဳံရမည္။

၇၄..ေရေဘးအႏၲရာယ္ရွိ့သည္။

၇၅..ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမည္။

၇၆..ခ်မ္းသာမည္ သူေဌးကေတာ္ျဖစ္နိုင္သည္။

မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည္စုံၾကပါေစေသာ္။ ဆရာရန္နိုင္ထြန္း ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္

Crd: ေဗဒင္ေမးၾကမယ္

Unicode

အမျိုး သမီး တစ်ဦး ရဲ့ မျက်နှာ ပြင် မှ မှဲ့အဟော များ

အမျိုးသမီး တစ်ဦးရဲ့ မျက်နှာပြင်မှ မှဲ့အဟော များ လေ့လာ ကြည့်ပါစို့

မည်သူ တစ်ဦး ယောက်မျှ ထိခိုက် စေလို့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်လက် နှင့်တူညီ ခဲ့ပါက တိုက်ဆိုင်း မှု တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နားလည်ပေးပါ။

သတိပြုစေလိုခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ဆင်ခြင်း သုံးသပ်နိုင်ဖို့ အကျိုးရှိစေဖို့ တင်ပြခြင်းသာ။ အခြားသူငှါ လေ့လာ စေလို့ငှါ share နိုင်ပါသည်။

ဖတ်ရှုသူအပေါင်းတို့အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။မင်္ဂလာ အပေါင်းနှင့်ပြည်စုံကြပါစေ။ ဆရာရန်နိုင်ထွန်း ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်

လေ့လာစရာ အချက်များ —–

၁..ယောက်ကျား ၄ ယောက်ခန့် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ပေါင်းသင် ရလေ့မယ်။

၂..မိဘခိုက်တက်ပြီး ယောက္ခမ ပါခိုက်တက်သည်။

၃..သားသမီး အနည်းငယ်သာမွေးလိမ့်မည်။

၄..အသက်အရွယ် ကြီးခါမှ အိမ်ထောင်ကျ တက်သည်။

၅..လင်ယောက်ျား ဖြစ်သူအားခိုက် တက်သည်။

၆..လင်ယောကျာ်းဖြစ်သူအားမကောင်းဘေးကြုံမည်။

၇..တဏှာရာဂကြီးတက်သည်။

၈..ခရီးသွားရင် သေဆုံးရ တက်သည်။

၉..လမ်းခရီးများတွင် သေဆုံးရတက်သည်။

၁၀..အရာရှိ့ကတော်ဖြစ်မည်။

၁၁..သူတစ်ပါး အိမ်တွင်မှီခိုနေထိုင်ရတက်သည်။

၁၂..အဆင့်အတန်းမြင့်စွာနေထိုင်ရလိမ်မည်။

၁၃..စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ ပြီး အလုပ် အကိုင် အဆင်ပြေ နိုင်သည်။

၁၄..စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေနိုင်သည်။

၁၅..အရာရှိ့ကတော်ဖြစ်မည်။

၁၆..သြဇာအာဏာရှိ့သောသူ၏ ဇနီးသည် ဖြစ်မည်။

၁၇..စိတ်သဘောထား ကောင်း၍ ဣန္ဒြေရှိ့သူဖြစ်မည်။

၁၈..အသက်ရှည်မည်။

၁၉..တဏှာရာဂကြီးတက်သည်။

၂၀..မိဘဆွေမျိုးများအားခိုက်တက်သည်။

၂၁..လင်ကောင်းသားကောင်းရတက်သည်။

၂၂..ကျန်းမာရေး အလွန်ကောင်းသူုဖြစ်မည်။

၂၃..အလွန် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာမည်။

၂၄..အိမ်ထောင်ရေး သာယာမည်။

၂၅..ငွေကြေး အဆင်ပြေ ၍ စိတ်ချမ်းသာ လိမ့်မည်။

၂၆..ရေနစ် သေဆုံးရတက်သည်(or)ယောကျာ်းဖြစ်သူ သေဆုံးရတက်သည်။

၂၇..အိမ်ထောင်ရေး ငြိမ်းချမ်းသာယာ လိမ့်မည်။

၂၈..သားကောင်းရတနာမွေးဖွားလိမ့်မည်။

၂၉..အများ၏လေးစားကြည်ညိုခြင်းကို ခံရမည်။

၃၀..အရာရှိ့ကတော်ဖြစ်မည်။

၃၁..လင်ယောက်ျားဖြစ်သူအားခိုက်တက်သည်။

၃၂..အသက် ရှည်၊ကျန်းမာလိမ့်မည်။

၃၃..စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်သူုဖြစ်မည်။

၃၄..အသက်ရှည်ခြင်း ၊အနာရောဂါကင်းသည်။

၃၅..အသက်ရှည်မည်၊အဆင်းလှပမည်။

၃၆..မိန်းမ ကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ဘဝနာမည်။

၃၇..သားသမီး နာလိမ့်မည်။

၃၈..အသေဆိုးနဲ့သေရလိမ့်မည်။

၃၉..မိသားစု အလုံးကိုခိုက်တက်သည်။

၄၀. သားသမီးအားခိုက်တက်သည်။

၄၁..လင်ယောက်ျားသေဆုံးရမည့် မှဲ့ပင်ဖြစ်၏။

၄၂..ယောက်ျားများလိမ့်မည်။

၄၃..မိမိလင်ယောက်ျားဖြစ်သူ အပျော်အပါး လိုက်စား လိမ်မည်။

၄၄..အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်မည်။

၄၅..အသက် ရှည်မည်။

၄၆..မိမိကိုယ်ကို သက်သေ တက်သည်။

၄၇..တစ်ကိုယ်ထည်းနေထိုင်ရလိမ့်မည်။

၄၈..မိဘများကမုန်းတီးပြီး စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။

၄၉..ရေဘေးအန္တရာယ်နှင့်သေဆုံးနိုင်သည်။

၅၀..အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျစွာနေထိုင်ရလိမ်မည်။

၅၁..အမှုခင်းနိုင်သည်။

၅၂..သူတစ်ပါး အိမ်တွင်ဆင်းရဲစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရလိမ့်မည်။

၅၃..သူတစ်ပါး အိမ်တွင်ဆင်းရဲစွာအခိုင်းအစေလုပ်၍နေထိုင်ရလိမ့်မည်။

၅၄..စရိုက်ကြမ်တမ်းသူုဖြစ်မည်။

၅၅..စကားအလွန်များသူဖြစ်မည်။

၅၆..အသက်တိုမည်။

၅၇..အသေဆိုးနှင့် သေဆုံးရမည်။

၅၈..သူများသားသမီးမွေးစားရလိမ့်မည်။

၅၉..မတော်လောဘကြီးသူဖြစ်နိုင်သည်။

၆၀..သားကောင်း သမီးကောင်း ရရို့လိမ့်မည်။

၆၁..ရုပ်ရည်ချောမောသောယောက်ျားကို ရလိမ့်မည်။

၆၂..လူတစ်ဖက်သားကို အမြဲတမ်း အကူအညီပေးလိမ်မည်။

၆၃..သူတစ်ပါး သားသမီး ကိုမွေးစားရမည်။

၆၄..အလုပ်အကိုင် အကြံအစည် အောင်မြင်လိမ်မည်။

၆၅..ရည်းစား များသူုဖြစ်မည်။

၆၆..အလွန်ချမ်းသာမည်။

၆၇..စားဝတ်နေရေး ပြေလည်မည်။

၆၈..လိမ္မာယဉ်ကျေးသူုဖြစ်မည်။

၆၉..စီးပွားရေး ပနည်းငယ်သာအဆင်ပြေနိုင်သည်။

၇၀..လောဘကြီးသူုဖြစ်နိုင်သည်။

၇၁..မိမိနေအိမ်မှာ အိမ်ဖော်ဖြစ်သူအားခိုက်တက်သည်။

၇၂..လင်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပင် လုပ်ကြံတက်သည်။

၇၃..ရေဘေးအန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံရမည်။

၇၄..ရေဘေးအန္တရာယ်ရှိ့သည်။

၇၅..ချမ်းသာကြွယ်ဝမည်။

၇၆..ချမ်းသာမည် သူဌေးကတော်ဖြစ်နိုင်သည်။

မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည်စုံကြပါစေသော်။ ဆရာရန်နိုင်ထွန်း ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်

Crd: ဗေဒင်မေးကြမယ်